Narayana Ashtakamनारायणाष्टकम् నారాయణాష్టకమ్ நாராயணாஷ்டகம் ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕಮ್ નારાયણાષ્ટકમ્ নারাযণাষ্টকম্ ନାରାଯଣାଷ୍ଟକମ୍ നാരായണാഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Kuresha Swami
Deity : Maha Vishnu > Narayana
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narayana Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Narayan Ashtakam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Naaraayanaashtakam"

Sample text lyrics in English:

nArAyaNAShTakam

{|| nArAyaNAShTakam ||}
vAtsalyAdabhayapradAnasamayAdArttArtinirvApaNAd-
audAryyAdaghashoShaNAdagaNitashreyaH padaprApaNAt |
sevyaH shrIpatireka eva jagatAmete.abhavansAkShiNaH
prahlAdashcha vibhIShaNashcha karirAT pA~nchAlyahalyAdhruvaH || 1||

prahlAdAsti yadIshvaro vada hariH sarvatra me darshaya
staMbhe chaivamiti bruvantamasuraM tatrAvirAsIddhariH |
vakShastasya vidArayannijanakhairvAtsalyamApAdayan-
nArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAnnArAyaNo me gatiH || 2||

shrIrAmo.atra vibhIShaNo.ayamanagho rakShobhayAdAgataH
sugrIvAnaya pAlayainamadhunA paulastyamevAgatam |
ityuktvA.abhayamasya sarvaviditaM yo rAghavo dattavAn-
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAnnArAyaNo me gatiH || 3||

nakragrastapadaM samuddhRRitakaraM brahmAdayo bhoH surA
rakShantAmiti dInavAkyakariNaM deveShvashakteShu yaH |
mA bhaiShIriti tasya nakrahanane chakrAyudhaH shrIdharo-
hyArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAnnArAyaNo me gatiH || 4||

bhoH kRRiShNAchyutaH bhoH kRRipAlaya hare bhoH pANDavAnAM sakhe
kvAsi kvAsi suyodhanAdhyapahRRitAM bho rakSha mAmAturAm |
ityuktto.akShayavastrasaMbhRRitatanuryo.apAlayaddraupadIm-
ArttatrANaparAyaNaH sa bhagavAnnArAyaNo me gatiH || 5||