Narayana Kavachamनारायणकवचम् నారాయణకవచమ్ நாராயணகவசம் ನಾರಾಯಣಕವಚಮ್ નારાયણકવચમ્ নারাযণকবচম্ ନାରାଯଣକଵଚମ୍ നാരായണകവചമ്

Stotram Info:

Author : Vyasa Maharshi
Deity : Maha Vishnu > Narayana
Source : Bhagavata Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narayana Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | sanskritdocuments.org/doc_vishhn…
2 : Meaning In English (source 2) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Brahmasree Venmanikrishnan Namboothripad - Narayana Kavacham ( Sreemad Bhagavatham )
2gaana.com/.... Mani Krishnaswami - Sri Narayana Kavacham ( Sri Narayana Kavacham )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Brahmasree Venmanikrishnan Namboothripad Sreemad Bhagavatham Narayana Kavacham 120 ₹

Sample text lyrics in English:

nArAyaNakavacham

{|| nArAyaNakavacham ||}
rAjovAcha |
yayA guptaH sahasrAkShaH savAhAnripusainikAn |
krIDanniva vinirjitya trilokyA bubhuje shriyam || 1||

bhagavaMstanmamAkhyAhi varma nArAyaNAtmakam |
yathA.a.atatAyinaH shatrUn yena gupto.ajayanmRRidhe || 2||

shrIshuka uvAcha |
vRRitaH purohitastvAShTro mahendrAyAnupRRichChate |
nArAyaNAkhyaM varmAha tadihaikamanAH shRRiNu || 3||

vishvarUpa uvAcha |
dhautA~NghripANirAchamya sapavitra uda~NmukhaH |
kRRitasvA~NgakaranyAso mantrAbhyAM vAgyataH shuchiH || 4||

nArAyaNamayaM varma sannahyedbhaya Agate |
pAdayorjAnunorUrvorudare hRRidyathorasi || 5||

mukhe shirasyAnupUrvyAdoMkArAdIni vinyaset |
OM namo nArAyaNAyeti viparyayamathApi vA || 6||

karanyAsaM tataH kuryAddvAdashAkSharavidyayA |
praNavAdiyakArAntama~Ngulya~NguShThaparvasu || 7||

nyaseddhRRidaya o~NkAraM vikAramanu mUrdhani |
ShakAraM tu bhruvormadhye NakAraM shikhayA dishet || 8||

vekAraM netrayoryu~njyAnnakAraM sarvasandhiShu |