Narayana Sahasranama Stotramनारायणसहस्रनामस्तोत्रं నారాయణసహస్రనామస్తోత్రం நாராயணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஂ ನಾರಾಯಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ નારાયણસહસ્રનામસ્તોત્રં নারাযণসহস্রনামস্তোত্রং ନାରାଯଣସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ നാരായണസഹസ്രനാമസ്തോത്രം

Stotram Info:

Author : Krishna
Deity : Maha Vishnu > Narayana
Source : Lakshmi Narayana Samhita
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Narayana Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

nArAyaNasahasranAmastotraM shrIlakShmInArAyaNIyasaMhitAyAm

{|| nArAyaNasahasranAmastotraM shrIlakShmInArAyaNIyasaMhitAyAm ||}
OM shrI gaNeshAya namaH
shrIkRRiShNa uvAcha
shRRiNu tvaM rAdhike chAnyaM chamatkAraM shriyaHpateH |
kuMkumavApikAkShetre jAtaM yogeshvaraM prati || 1||

vItihotro mahoyogI vane yogeshvaro.abhavat |
himAchale badaryAM sa tapastepe.atidAruNam || 2||

sarvayogakalAH prApa yathA shaMbhustathA.abhavat |
tena yogapratApena dRRiShTA vai divyachakShuShA || 3||

ketumAle kRRitA yaj~nAH kenATe.api kRRitA makhAH |
amarINAM pradesheShu kRRitaM yaddhariNA tu tat || 4||

UrjAkRRiShNAShTamIjanmamahotsavashcha yaH kRRitaH |
shAradApUjanAdyaM cha hyannakUTamahotsavaH || 5||

etatsarvaM divyadRRiShTyA vij~nAya parameshvaram |
kAMbhareyaM bAlakRRiShNaM draShTuM sAkShAdupAyayau || 6||

Ayayau kuMkumavApIkShetre kRRiShNanArAyaNam |
sahasrarUpadhartA.asau vItihotraH samAdhimAn || 7||

mArgashIrShatRRitIyAyAmashvapaTTasarastaTe |
setumAshritya cha nyagrodhasyA.adho.adhAnnijAsanam || 8||

sahasrarUpadhartA.asau saMkalpya niShasAda ha |
mama mUlasvarUpaM chAgatyA.a.ashliShyet ramApatiH || 9||