Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotramनटराज कुन्चितपाद सहस्रनाम स्तोत्रम् నటరాజ కున్చితపాద సహస్రనామ స్తోత్రమ్ நடராஜ குந்சிதபாத ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ನಟರಾಜ ಕುನ್ಚಿತಪಾದ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ નટરાજ કુન્ચિતપાદ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ নটরাজ কুন্চিতপাদ সহস্রনাম স্তোত্রম্ ନଟରାଜ କୁନ୍ଚିତପାଦ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ നടരാജ കുന്ചിതപാദ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva > Nataraja
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Nataraja Kunchitapada Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrInaTarAjakunchitapAdasahasranAmastotram

{|| shrInaTarAjakunchitapAdasahasranAmastotram ||}
|| shrIgurubhyo namaH ||
|| shrIshivakAmasundarIsameta shrInaTarAjaH sharaNam ||
yasmAtsarvaM samutpannaM charAcharamidaM jagat |
idaM namonaTeshAya tasmai kArupayarddhvaye || 1||

kailAsashikhare ramye ratnasiMhAsane sthitam |
sha~NkaraM karuNAmUrtiM praNamya parayA mudA || 2||

vinayAvanatA bhUtvA paprachCha parameshvarI |
bhagavan! bhava! sarvaj~na! bhavatApaharAvyaya || 3||

tvattaH shrutaM mayA deva! sarvaM nAmasahasrakam |
naTeshasyApi nAmAni sushrutAni mayA prabho! || 4||

tvattaH shreShThatamaH pAdaH ku~nchitaH padmasannibhaH |
tasmAttannAma sAhasraM shrotumichChAmi sha~Nkara! || 5||

asakRRitprArthito.api tvaM na tatkathitavAnasi |
idAnIM kRRipayA shambho! vada vA~nChAbhipUrtaye || 6||

shrIshiva uvAcha
sAdhu sAdhu mahAdevi! pRRiShTaM sarvajagaddhitam |
purA nArAyaNaH shrImAn lokarakShAparAyaNaH || 7||

kShIrAbdhau suchiraM kAlaM sAmbamUrtidharaM shivam |
mAmekAgreNa chittena dhyAyan nyavasadachyutaH || 8||

tapasA tasya santuShTaH prasanno.ahaM kRRipAvashAt |