Navagraha Kavachamनवग्रहकवचम् నవగ్రహకవచమ్ நவக்ரஹகவசம் ನವಗ್ರಹಕವಚಮ್ નવગ્રહકવચમ્ নবগ্রহকবচম্ ନଵଗ୍ରହକଵଚମ୍ നവഗ്രഹകവചമ്

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Navagraha
Source : Grahayamala Tantra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Navagraha Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Navagraha Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Navagraha Kavacham For Success

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

navagrahakavacham

{|| navagrahakavacham ||}
brahmovAcha |
shiro me pAtu mArtANDo kapAlaM rohiNIpatiH |
mukhama~NgArakaH pAtu kaNThashcha shashinandanaH |
buddhiM jIvaH sadA pAtu hRRidayaM bhRRigunandanaH |
jaThara~ncha shaniH pAtu jihvAM me ditinandanaH |
pAdau ketuH sadA pAtu vArAH sarvA~Ngameva cha |
tithayo.aShTau dishaH pAntu nakShatrANi vapuH sadA |
aMsau rAshiH sadA pAtu yogAshcha sthairyameva cha |
guhyaM li~NgaM sadA pAntu sarve grahAH shubhapradAH |
aNimAdIni sarvANi labhate yaH paThed dhruvam ||

etAM rakShAM paThed yastu bhaktyA sa prayataH sudhIH |
sa chirAyuH sukhI putrI raNe cha vijayI bhavet ||

aputro labhate putraM dhanArthI dhanamApnuyAt |
dArArthI labhate bhAryAM surUpAM sumanoharAm |
rogI rogAtpramuchyeta baddho muchyeta bandhanAt |
jale sthale chAntarikShe kArAgAre visheShataH |
yaH kare dhArayennityaM bhayaM tasya na vidyate |
brahmahatyA surApAnaM steyaM gurva~NganAgamaH |
sarvapApaiH pramuchyeta kavachasya cha dhAraNAt ||

nArI vAmabhuje dhRRitvA sukhaishvaryasamanvitA |