Prapatya Ashtakamप्रपत्त्यष्टकम् ప్రపత్త్యష్టకమ్ ப்ரபத்த்யஷ்டகம் ಪ್ರಪತ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ પ્રપત્ત્યષ્ટકમ્ প্রপত্ত্যষ্টকম্ ପ୍ରପତ୍ତ୍ଯଷ୍ଟକମ୍ പ്രപത്ത്യഷ്ടകമ്

Stotram Info:

Author : Jagadisha Shastri
Deity : Guru > Ramana Maharshi
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Prapatya Ashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Prapatya Ashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

prapattyaShTakam

{|| prapattyaShTakam ||}
AvartapuryAM janitaM prapadye pANDyeshadeshe vihRRitaM prapadye |
shoNAchalaprasthacharaM prapadye bhikShuM tapaHkleshasahaM prapadye || 1||

AbrahmakITAntasamaM prapadye jitAriShaDvargamahaM prapadye |
sarvaj~natAsArabhRRitaM prapadye nissImakAruNyanidhiM prapadye || 2||

asmAtprapa~nchAdadhikaM prapadye vishvAdhikokterviShayaM prapadye |
kAlagrahagrAhabhayApanutyai kRRitAntashikShAkRRitinaM prapadye || 3||

vinetumArtiM viShayAdhvajanyAM vij~nAnamUrtiM dadhataM prapadye |
kandarpadarpajvaravAraNAya kAmArilIlAvatAraM prapadye || 4||

AjanmavarNivratinaM prapadye kuNDIbhRRitaM daNDadharaM prapadye |
brahmAsanadhyAnarataM prapadye brahmAtmabhUyaM yatinaM prapadye || 5||

haraM prapadye vijaraM prapadye svatantratAyAH sadanaM prapadye |
ameyasAmarthyavahaM prapadye vishuddhavij~nAnivaraM prapadye || 6||

daurbhAgya tApatraya karma moha santApahantAramahaM prapadye |
yathArthasa~NkalpamapetapApamavApta kAmaM vishuchaM prapadye || 7||

manaH prasAdaM bhajatAM dadAnaM mugdhasmitollAsimukhaM prapadye |
vyathAmasheShAM vyapanIya modapradena nAmnA ramaNaM prapadye || 8||

shivaM prapadye shivadaM prapadye guruM prapadye guNinaM prapadye |
madIyahRRitpadmajuShaM prapadye sharaNyamIshaM sharaNaM prapadye || 9||

prapattiM ramaNasyaitAM tanvatAM tattvadarshinaH
tatkratunyAyarasikAH tattAdRRishaphalAptaye || 10||