Radha Kavacham 2राधाकवचम् 2 రాధాకవచమ్ 2 ராதாகவசம் 2 ರಾಧಾಕವಚಮ್ 2 રાધાકવચમ્ 2 রাধাকবচম্ 2 ରାଧାକଵଚମ୍ 2 രാധാകവചമ് 2

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Kavacham 2 In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham 2 In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAkavacham

{|| shrIrAdhAkavacham ||}
maheshvara uvAcha |
shrIjaganma~NgalasyAsya kavachasya prajApatiH || 1||

RRiShishchando.asya gAyatrI devI rAseshvarI svayam |
shrIkRRiShNabhaktisamprAptau viniyogaH prakIrtitaH || 2||

shiShyAya kRRiShNabhaktAya brahmaNAya prakAshyet |
shaThAya parashiShyAya dattvA mRRityumavApnuyAt || 3||

rAjyaM deyaM shiro deyaM na deyaM kavachaM priye |
kaNThe dhRRitamidaM bhaktyA kRRiShNena paramAtmanA || 4||

mayA dRRiShTaM cha goloke brahmaNA viShNunA purA |
OM rAdheti chaturthyantaM vahnijAyAntameva cha || 5||

kRRiShNenopAsito mantraH kalpavRRikShaH shiro.avatu |
OM hrIM shrIM rAdhikA~NentaM vahnijAyAntameva cha || 6||

kapAlaM netrayugmaM cha shrotrayugmaM sadAvatu |
OM rAM hrIM shrIM rAdhiketi ~NentaM vahni jAyAntameva cha || 7||

mastakaM keshasaMghAMshcha mantrarAjaH sadAvatu |
OM rAM rAdheti chaturthyantaM vahnijAyAntameva cha || 8||

sarvasiddhipradaH pAtu kapolaM nAsikAM mukham |
klIM shrIM kRRiShNapriyA~NentaM kaNThaM pAtu namo.antakam || 9||

OM rAM rAseshvarI~NentaM skandhaM pAtu namo.antakam |
OM rAM rAsavilAsinyai svAhA pRRiShThaM sadAvatu || 10||