Radha Kavachamराधाकवचम् రాధాకవచమ్ ராதாகவசம் ರಾಧಾಕವಚಮ್ રાધાકવચમ્ রাধাকবচম্ ରାଧାକଵଚମ୍ രാധാകവചമ്

Stotram Info:

Author : Shiva
Deity : Shakti > Radha
Source : Pancharatra
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAdhAkavacham

{|| shrIrAdhAkavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
pArvatyuvAcha
kailAsiavAsin bhagavan bhaktAnugrahakAraka |
rAdhikAkavachaM puNyaM kathayasva mama prabho || 1||

yadyasti karuNA nAtha trAhi mAM duHkhato bhayAt |
tvameva sharaNaM nAtha shUlapANe pinAkadhRRik || 2||

shiva uvAcha
shrRRiNuShva girije tubhyaM kavachaM pUrvasUchitam |
sarvarakShAkaraM puNyaM sarvahatyAharaM param || 3||

haribhaktipradaM sAkShAdbhuktimuktiprasAdhanam |
trailokyAkarShaNaM devi harisAnnidhyakArakam || 4||

sarvatra jayadaM devi sarvashatrubhayAvaham |
sarveShAM chaiva bhUtAnAM manovRRittiharaM param || 5||

chaturdhA muktijanakaM sadAnandakaraM param |
rAjasUyAshvamedhAnAM yaj~nAnAM phaladAyakam || 6||

idaM kavachamaj~nAtvA rAdhAmantraM cha yo japet |
sa nApnoti phalaM tasya vighnAstasya pade pade || 7||

RRiShirasya mahAdevo.anuShTup Chandashcha kIrtitam |
rAdhA.asya devatA proktA rAM bIjaM kIlakaM smRRitam || 8||

dharmArthakAmamokSheShu viniyogaH prakIrtitaH |