Radha Shodashanama Varnanamराधाषोडशनामवर्णनम् రాధాషోడశనామవర్ణనమ్ ராதாஷோடஶநாமவர்ணநம் ರಾಧಾಷೋಡಶನಾಮವರ್ಣನಮ್ રાધાષોડશનામવર્ણનમ્ রাধাষোডশনামবর্ণনম্ ରାଧାଷୋଡଶନାମଵର୍ଣନମ୍ രാധാഷോഡശനാമവര്ണനമ്

Stotram Info:

Author : Narayana
Deity : Shakti > Radha
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Radha Shodashanama Varnanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

rAdhAShoDashanAmavarNanam

{|| rAdhAShoDashanAmavarNanam ||}
shrInArAyaNa uvAcha |
rAdhA rAseshvarI rAsavAsinI rasikeshvarI |
kRRiShNaprANAdhikA kRRiShNapriyA kRRiShNasvarUpiNI || 1||

kRRiShNavAmA~NgasambhUtA paramAndarUpiNI |
kRRiShNA vRRindAvanI vRRindA vRRindAvanavinodinI || 2||

chandrAvalI chandrakAntA shatachandraprabhAnanA |
nAmAnyetAni sArANi teShAmabhyantarANi cha || 3||

rAdhetyevaM cha saMsiddhau rAkAro dAnavAchakaH |
svayaM nirvANadAtrI yA sA rAdhA parikIrtitA || 4||

rAseseshvarasya patnIyaM tena rAseshvarI smRRitA |
rAse cha vAso yasyAshcha tena sA rAsavAsinI || 5||

sarvAsAM rasikAnAM cha devInAmIshvarI parA |
pravadanti purA santastena tAM rasikeshvarIm || 6||

prANAdhikA preyasI sA kRRiShNasya paramAtmanaH |
kRRiShNaprANAdhikA sA cha kRRiShNena parikIrtitA || 7||

kRRiShNAsyAtipriyA kAntA kRRiShNo vAsyAH priyaH sadA |
sarvairdevagaNairuktA tena kRRiShNapriyA smRRitA || 8||

kRRiShNarUpaM saMnidhAtuM yA shaktA chAvalIlayA |
sarvAMshaiH kRRiShNasadRRishI tena kRRiShNasvarUpiNI || 9||

vAmA~NgArdhena kRRiShNasya yA sambhUtA parA satI |