Raghavendra Stotramराघवेन्द्र स्तोत्रं రాఘవేన్ద్ర స్తోత్రం ராகவேந்த்ர ஸ்தோத்ரஂ ರಾಘವೇನ್ದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ રાઘવેન્દ્ર સ્તોત્રં রাঘবেন্দ্র স্তোত্রং ରାଘଵେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୋତ୍ରଂ രാഘവേന്ദ്ര സ്തോത്രം

Stotram Info:

Author : Appanacharya
Deity : Guru > Raghavendra Swami
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Raghavendra Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Raghavendra Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAghavendrastotram

{|| shrIrAghavendrastotram ||}
shrIpUrNabodhagurutIrthapayobdhipArA kAmArimAkShaviShamAkShashiraH spRRishantI |
pUrvottarAmitatara~NgacharatsuhaMsA devALisevitaparA~NghripayojalagnA || 1||

jIveshabhedaguNapUrtijagatsusattva nIchochchabhAvamukhanakragaNaiH sametA |
durvAdyajApatigiLairgururAghavendravAgdevatAsaridamuM vimalIkarotu || 2||

shrIrAghavendraH sakalapradAtA svapAdaka~njadvayabhaktimadbhyaH |
aghAdrisambhedanadRRiShTivajraH kShamAsurendro.avatu mAM sadA.ayam || 3||

shrIrAghavendroharipAdaka~njaniShevaNAllabdhasamastasampat |
devasvabhAvo divijadrumo.ayamiShTaprado me satataM sa bhUyAt || 4||

bhavyasvarUpo bhavaduHkhatUlasa~NghAgnicharyaH sukhadhairyashAlI |
samastaduShTagrahanigrahesho duratyayopaplavasindhusetuH || 5||

nirastadoSho niravadyaveShaH pratyarthimUkattvanidAnabhAShaH |
vidvatparij~neyamahAvisheSho vAgvaikharInirjitabhavyasheShaH || 6||

santAnasampatparishuddhabhaktivij~nAnavAgdehasupATavAdIn |
dattvA sharIrotthasamastadoShAn hattvA sa no.avyAdgururAghavendraH || 7||

yatpAdodakasa~nchayaH suranadImukhyApagAsAditA-
sa~NkhyA.anuttamapuNyasa~NghavilasatprakhyAtapuNyAvahaH |
dustApatrayanAshano bhuvi mahA vandhyAsuputraprado
vya~Ngasva~NgasamRRiddhido grahamahApApApahastaM shraye || 8||

yatpAdaka~njarajasA paribhUShitA~NgA yatpAdapadmamadhupAyitamAnasA ye |
yatpAdapadmaparikIrtanajIrNavAchastaddarshanaM duritakAnanadAvabhUtam || 9||