Rahu Kavachamराहुकवचम् రాహుకవచమ్ ராஹுகவசம் ರಾಹುಕವಚಮ್ રાહુકવચમ્ রাহুকবচম্ ରାହୁକଵଚମ୍ രാഹുകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Rahu
Source : Mahabharat
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rahu Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rahu Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... mantrascience - Rahu Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

rAhukavacham

{|| rAhukavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
praNamAmi sadA rAhuM shUrpAkAraM kirITinam |
saiMhikeyaM karAlAsyaM lokAnAmabhayapradam || 1||

nIlAmbaraH shiraH pAtu lalATaM lokavanditaH |
chakShuShI pAtu me rAhuH shrotre tvardhashariravAn || 2||

nAsikAM me dhUmravarNaH shUlapANirmukhaM mama |
jihvAM me siMhikAsUnuH kaNThaM me kaThinA~NghrikaH || 3||

bhuja~Ngesho bhujau pAtu nIlamAlyAmbaraH karau |
pAtu vakShaHsthalaM mantrI pAtu kukShiM vidhuntudaH || 4||

kaTiM me vikaTaH pAtu UrU me surapUjitaH |
svarbhAnurjAnunI pAtu ja~Nghe me pAtu jADyahA || 5||

gulphau grahapatiH pAtu pAdau me bhIShaNAkRRitiH |
sarvANya~NgAni me pAtu nIlachandanabhUShaNaH || 6||

rAhoridaM kavachamRRiddhidavastudaM yo bhaktyA paThatyanudinaM niyataH shuchiH san |
prApnoti kIrtimatulAM shriyamRRiddhimAyurArogyamAtmavijayaM cha hi tatprasAdAt || 7||

|| iti shrImahAbhArate dhRRitarAShTrasa~njayasaMvAde droNaparvaNi rAhukavachaM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com