Rakini Kesava Sahasranama Stotramराकिणीकेशव सहस्रनाम स्तोत्रम् రాకిణీకేశవ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ராகிணீகேஶவ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ರಾಕಿಣೀಕೇಶವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ રાકિણીકેશવ સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ রাকিণীকেশব সহস্রনাম স্তোত্রম্ ରାକିଣୀକେଶଵ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ രാകിണീകേശവ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Ananda Bhairavi
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Rudrayamala Tantram
Stotram Type : Sahasra Nama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rakini Kesava Sahasranama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAkiNIkeshavasahasranAmastotram

{|| shrIrAkiNIkeshavasahasranAmastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
AnandabhairavI uvAcha |
kathayAmi mahAkAla paramAdbhutasAdhanam |
kuNDalIrUpiNI devI rAkiNyAH kulavallabha || 1||

mAnasaM dravyamAnIya chAthavA bAhyadravyakam |
anaShTahRRiShTachittashcha pUjayet sAvadhAnataH || 2||

bhaktyA japenmUlamantraM mAnasaM sarvameva cha |
pUjayitvA tato japtvA homaM kuryAt parAmRRitaiH || 3||

samAsaiH pakvanaivedyaiH sugandhikusumaistathA |
svayambhUkusumainItyamarghyaM kRRittvA nivedayet || 4||

sumukhaM pUjayennityaM madhumAMsena sha~Nkara |
hutvA hutvA punarhutvA prANavAyvagnisa~NgamaiH || 5||

bhrAmayittvA mano bAhye sthApayittvA punaH punaH |
punarAgamyagamanaM kArayittvA suma~Ngalam || 6||

vAchayittvA suvANIbhiryAchayittvA savApikam |
tarpaNaM chAbhiSheka~ncha kevalAsavamishritaiH || 7||

mAMsairmudrAdibhirmatsyaiH sAradravyaiH sapiShTakaiH |
ghRRitAdisuphalairvApi yad yadAyAti kaulike || 8||

achalAM bhaktimApnoti vishvAmitro yathA vashI |
tattaddravyaiH sAdhakendro nityaM santarpya sa~njapet || 9||