Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi )रामाष्टकम् ( व्यास विरचितं ) రామాష్టకమ్ ( వ్యాస విరచితం ) ராமாஷ்டகம் ( வ்யாஸ விரசிதஂ ) ರಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ( ವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತಂ ) રામાષ્ટકમ્ ( વ્યાસ વિરચિતં ) রামাষ্টকম্ ( ব্যাস বিরচিতং ) ରାମାଷ୍ଟକମ୍ ( ଵ୍ଯାସ ଵିରଚିତଂ ) രാമാഷ്ടകമ് ( വ്യാസ വിരചിതം )

Stotram Info:

Author : Vyasa Maharshi
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Ashtakam ( By Vyasa Maharshi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ravindra Sathe - Ramashtakam ( Dhanadayak Stotra )
2gaana.com/.... Sankaran Namboothiri - Bhajai Vishesha Sundaram Ramashtakam (Traditional)

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Rama Bhujangashtakam"

Sample text lyrics in English:

rAmAShTakam 3

{|| rAmAShTakam 3 ||}
bhaje visheShasundaraM samastapApakhaNDanam |
svabhaktachittara~njanaM sadaiva rAmamadvayam || 1||

jaTAkalApashobhitaM samastapApanAshakam |
svabhaktabhItibha~NjanaM bhaje ha rAmamadvayam || 2||

nijasvarUpabodhakaM kRRipAkaraM bhavApaham |
samaM shivaM nira~njanaM bhaje ha rAmamadvayam || 3||

sahaprapa~nchakalpitaM hyanAmarUpavAstavam |
nirAkRRitiM nirAmayaM bhaje ha rAmamadvayam || 4||

niShprapa~nchanirvikalpanirmalaM nirAmayam||

chidekarUpasantataM bhaje ha rAmamadvayam || 5||

bhavAbdhipotarUpakaM hyasheShadehakalpitam |
guNAkaraM kRRipAkaraM bhaje ha rAmamadvayam || 6||

mahAvAkyabodhakairvirAjamanavAkpadaiH |
parabrahma vyApakaM bhaje ha rAmamadvayam || 7||

shivapradaM sukhapradaM bhavachChidaM bhramApaham |
virAjamAnadaishikaM bhaje ha rAmamadvayam || 8||

rAmAShTakaM paThati yaH sukaraM supuNyaM
vyAsena bhAShitamidaM shRRiNute manuShyaH |
vidyAM shriyaM vipulasaukhyamanantakIrtiM
samprApya dehavilaye labhate cha mokSham || 9||