Rama Hrudayamरामहृदयम् రామహృదయమ్ ராமஹதயம் ರಾಮಹೃದಯಮ್ રામહૃદયમ્ রামহৃদযম্ ରାମହୃଦଯମ୍ രാമഹൃദയമ്

Stotram Info:

Author : Mahadeva
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Adhyatma Ramayanam
Stotram Type : Hrudaya Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Hrudayam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Hrudayam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - ShriRamHrudayam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriiraama Hrudayam"

Sample text lyrics in English:

shrIrAmahRRidayam

{|| shrIrAmahRRidayam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
shrI mahAdeva uvAcha |
tato rAmaH svayaM prAha hanumantamupasthitam |
shrRRiNu yatvaM pravakShyAmi hyAtmAnAtmaparAtmanAm || 1||

AkAshasya yathA bhedastrividho dRRishyate mahAn |
jalAshaye mahAkAshastadavachChinna eva hi |
pratibimbAkhyamaparaM dRRishyate trividhaM nabhaH || 2||

buddhyavachChinnachaitanyamekaM pUrNamathAparam |
AbhAsastvaparaM bimbabhUtamevaM tridhA chitiH || 3||

sAbhAsabuddheH kartRRitvamavichChinne.avikAriNi |
sAkShiNyAropyate bhrAntyA jIvatvaM cha tathA.abudhaiH || 4||

AbhAsastu mRRiShAbuddhiravidyAkAryamuchyate |
avichChinnaM tu tadbrahma vichChedastu vikalpitaH || 5||

avichChinnasya pUrNena ekatvaM pratipadyate |
tatvamasyAdivAkyaishcha sAbhAsasyAhamastathA || 6||

aikyaj~nAnaM yadotpannaM mahAvAkyena chAtmanoH |
tadA.avidyA svakAryaishcha nashyatyeva na saMshayaH || 7||

etadvij~nAya madbhakto madbhAvAyopapadyate
madbhaktivimukhAnAM hi shAstragarteShu muhyatAm |
na j~nAnaM na cha mokShaH syAtteShAM janmashatairapi || 8||