Rama Kavachamरामकवचम् రామకవచమ్ ராமகவசம் ರಾಮಕವಚಮ್ રામકવચમ્ রামকবচম্ ରାମକଵଚମ୍ രാമകവചമ്

Stotram Info:

Author : Agastya Rishi
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Ananda Ramayana
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... P.Sreelatha - Sree Rama Kavacham ( Sree Rama )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmakavacham

{|| shrIrAmakavacham ||}
|| shrImadAnandarAmAyaNAntargata shrI rAma kavacham ||
|| OM shrI rAmAya tubhyaM namaH ||
agastiruvAcha-
AjAnubAhumaravindadaLAyatAkShAjanma
shuddharasa hAsa mukhaprasAdam |
shyAmaM gRRihIta sharachApa mudArarUpam |
rAmaM sarAma mabhirAma manusmarAmi || 1||

shruNu vakShyAmyahaM sarvaM suttikShNa munisattama |
shrIrAmakavachaM puNyaM sarvakAma pradAyakam || 2||

advaitAnanda chaitanya shuddha satvaika lakShaNaH |
bahirantaH sutIkShNAtra rAmachandraH prakAshate || 3||

tatva vidyArthino nityaM ramante chitsukhAtmani |
iti rAmapade nAsau parabrahmAbhidhIyate || 4||

jayarAmeti yannAma kIrtayan nAbhivarNayet |
sarvapApairvinirmukto yAti viShNoH paraM padam || 5||

shrIrAmeti paraM mantraM tadeva paramaM padam |
tadeva tArakaM viddhi janma mRRityu bhayApaham || 6||

shrI rAmeti vadan brahmabhAvamApno tyasaMshayam || 7||

OM asya shrI rAmakavachasya, agastya RRiShiH |
anuShTup ChandaH |