Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana )रामरक्षास्तोत्रम् ( आनंद रामायण ) రామరక్షాస్తోత్రమ్ ( ఆనంద రామాయణ ) ராமரக்ஷாஸ்தோத்ரம் ( ஆநஂத ராமாயண ) ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣ ) રામરક્ષાસ્તોત્રમ્ ( આનંદ રામાયણ ) রামরক্ষাস্তোত্রম্ ( আনংদ রামাযণ ) ରାମରକ୍ଷାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଆନଂଦ ରାମାଯଣ ) രാമരക്ഷാസ്തോത്രമ് ( ആനംദ രാമായണ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Ananda Ramayana
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Ananda Ramayana ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

AnaMda rAmAyaNa paMchamaH sargaH athavA rAmarakShA

{|| AnaMda rAmAyaNa paMchamaH sargaH athavA rAmarakShA ||}
shrI shatakoTi rAmacharitAMtargata shrImadAnaMdarAmAyaNe
paMchamaH sargaH prAraMbhaH |
viShNudAsa uvAcha
shrI rAmarakShayA proktaM kushAyahyabhimaMtraNam |
kRRitaM tenaiva muninA guro tAM me prakAshaya || 1||

rAmarakShAM varAM puNyAM bAlAnAM shAMtikAriNIm |
iti shiShyavachaH shrutvA rAmadAso.apravIdvachaH || 2||

shrIrAmadAsa uvAcha
samyak pRRiShTaM tvayA shiShya rAmarakShA.adhunochyate |
yA proktA shaMbhunA pUrvaM skaMdArthaM girijAM prati || 3||

shrI shiva uvAcha
devyadya skaMdaputrAya rAmarakShAbhimaMtriNam |
kuru tArakadhAtAya samartho.ayaM bhaviShyati || 4||

ityuktvA kathayAmAsa rAmarakShAM shivaH striyai |
namaskRRitAya rAmachaMdraM shuchirbhUtvA jitendriyaiH || 5||

atha dhyAnam |
vAme kodaMDadaMDaM nijakarakamale dakShiNe bANamekaM |
pashchAdbhAge cha nityaM dadhatamabhimataM sAsitUNIrabhAram |
vAme.avAme vasadbhyAM saha militatanuM jAnakIlakShmaNAbhyAm |
shyAmaM rAmaM bhaje.ahaM praNata janamanaH khedavichChedadakSham || 6||