Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam )रामरक्षास्तोत्रम् ( पद्ममहापुराणान्तर्गतम् ) రామరక్షాస్తోత్రమ్ ( పద్మమహాపురాణాన్తర్గతమ్ ) ராமரக்ஷாஸ்தோத்ரம் ( பத்மமஹாபுராணாந்தர்கதம் ) ರಾಮರಕ್ಷಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಪದ್ಮಮಹಾಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಮ್ ) રામરક્ષાસ્તોત્રમ્ ( પદ્મમહાપુરાણાન્તર્ગતમ્ ) রামরক্ষাস্তোত্রম্ ( পদ্মমহাপুরাণান্তর্গতম্ ) ରାମରକ୍ଷାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ପଦ୍ମମହାପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତମ୍ ) രാമരക്ഷാസ്തോത്രമ് ( പദ്മമഹാപുരാണാന്തര്ഗതമ് )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Padma Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Raksha Stotram ( From Padma Puranam ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmarakShAstotram padmamahApurANAntargatam

{|| shrIrAmarakShAstotram padmamahApurANAntargatam ||}
idaM pavitraM paramaM bhaktAnAM vallabhaM sadA |
dhyeyaM hi dAsabhAvena bhaktibhAvena chetasA ||

paraM sahasranAmAkhyam ye paThanti manIShiNaH |
sarvapApavinirmuktAH te yAnti harisannidhau ||

mahAdeva uvAcha |
shRRiNu devi pravakShyAmi mAhAtmyaM keshavasya tu |
ye shRRiNvanti narashreShThAH te puNyAH puNyarUpiNaH ||

OM rAmarakShAstotrasya shrImaharShirvishvAmitraRRiShiH |
shrIrAmodevatA | anuShTup ChandaH |
viShNuprItyarthe jape viniyogaH || 1||

atasI puShpasa~NkAshaM pItavAsa samachyutam |
dhyAtvA vai puNDarIkAkShaM shrIrAmaM viShNumavyayam || 2||

pAtuvo hRRidayaM rAmaH shrIkaNThaH kaNThameva cha |
nAbhiM pAtu makhatrAtA kaTiM me vishvarakShakaH || 3||

karau pAtu dAsharathiH pAdau me vishvarUpadhRRik |
chakShuShI pAtu vai deva sItApatiranuttamaH || 4||

shikhAM me pAtu vishvAtmA karNau me pAtu kAmadaH |
pArshvayostu suratrAtA kAlakoTi durAsadaH || 5||

anantaH sarvadA pAtu sharIraM vishvanAyakaH |
jihvAM me pAtu pApaghno lokashikShApravarttakaH || 6||