Rama Shatpadiरामषट्पदी రామషట్పదీ ராமஷட்பதீ ರಾಮಷಟ್ಪದೀ રામષટ્પદી রামষট্পদী ରାମଷଟ୍ପଦୀ രാമഷട്പദീ

Stotram Info:

Author : Mathuranatha
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Single
Stotram Type : Shatpadi

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Shatpadi In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Shatpadi In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmaShaTpadI

{|| shrIrAmaShaTpadI ||}
shrI gaNeshAya namaH |
taraNikulajalataraNe taruNataraNitejasA vibhAtaraNe |
kRRitavidashadashamukhamukhatimiragaNe.antastamo nuda me || 1||

shayavidhRRitasharasharAsana nikhilakhalojjAsanaprathitasuyashAH |
mathitahRRidayAntarAlaM duShkRRitijAlaM mamApanaya || 2||

suruchiramarIchinichayAMshcharaNanakhendUnudAya mama hRRidaye |
hRRidayesha vikalatApaM svasakalatApaM kilApahara || 3||

indIvaradalasundara varadalasadvAmajAnakIjAne |
jAne tvAmakhileshaM leshalasallokalokesham || 4||

shaM kuru sha~Nkaravallabha yallabhatAmAshvayaM tvadaMghriyuge |
anuraktidRRiDhAM bhaktiM chirasya chintAbdhibhavabhaktim || 5||

vairAjarAjarAjo.apyabhUtsusAketarAjanararAjaH |
vAnararAjasahAyo lIlAkaivalyametaddhi || 6||

jagadasusutAsuparavasumude yadeShA stutiH kRRitA sphItA |
sA rAmaShaTpadIyaM vilasatu tatpAdajalajAte || 7||

|| iti shrImanmAlavIyashukla shrImanmathurAnAthapraNItA rAmaShaTpadI samAptA ||

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com