Rama Stavarajaरामस्तवराजः ( सनत्कुमारसंहितायाम् ) రామస్తవరాజః ( సనత్కుమారసంహితాయామ్ ) ராமஸ்தவராஜஃ ( ஸநத்குமாரஸஂஹிதாயாம் ) ರಾಮಸ್ತವರಾಜಃ ( ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಮ್ ) રામસ્તવરાજઃ ( સનત્કુમારસંહિતાયામ્ ) রামস্তবরাজঃ ( সনত্কুমারসংহিতাযাম্ ) ରାମସ୍ତଵରାଜଃ ( ସନତ୍କୁମାରସଂହିତାଯାମ୍ ) രാമസ്തവരാജഃ ( സനത്കുമാരസംഹിതായാമ് )

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Shiva Mahapuranam
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Stavaraja In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stavaraja In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmastavarAjaH sanatkumArasaMhitAyAm

{|| shrIrAmastavarAjaH sanatkumArasaMhitAyAm ||}
asya shrIrAmachandrastavarAjastotramantrasya sanatkumAraRRiShiH |
shrIrAmo devatA | anuShTup ChandaH | sItA bIjam | hanumAn shaktiH |
shrIrAmaprItyarthe jape viniyogaH ||

sUta uvAcha |
sarvashAstrArthattvaj~naM vyAsaM satyavatIsutam |
dharmaputraH prahRRiShTAtmA pratyuvAcha munIshvaram || 1||

yudhiShThira uvAcha |
bhagavanyoginAM shreShTha sarvashAstravishArada |
kiM tattvaM kiM paraM jApyaM kiM dhyAnaM muktisAdhanam || 2||

shrotumichChAmi tatsarvaM brUhi me munisattama |
vedavyAsa uvAcha |
dharmarAja mahAbhAga shRRiNu vakShyAmi tattvataH || 3||

yatparaM yadguNAtItaM yajjyotiramalaM shivam |
tadeva paramaM tattvaM kaivalyapadakAraNam || 4||

shrIrAmeti paraM jApyaM tArakaM brahmasa~nj~nakam |
brahmahatyAdipApaghnamiti vedavido viduH || 5||

shrIrAma rAmeti janA ye japanti cha sarvadA |
teShAM bhuktishcha muktishcha bhaviShyati na saMshayaH || 6||

stavarAjaM purA proktaM nAradena cha dhImatA |
tatsarvaM sampravakShyAmi haridhyAnapuraHsaram || 7||