Rama Stotram ( By Ahalya )रामस्तोत्रं ( अहल्याकृतम् ) రామస్తోత్రం ( అహల్యాకృతమ్ ) ராமஸ்தோத்ரஂ ( அஹல்யாகதம் ) ರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಅಹಲ್ಯಾಕೃತಮ್ ) રામસ્તોત્રં ( અહલ્યાકૃતમ્ ) রামস্তোত্রং ( অহল্যাকৃতম্ ) ରାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଅହଲ୍ଯାକୃତମ୍ ) രാമസ്തോത്രം ( അഹല്യാകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Ahalya
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Adhyatma Ramayanam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stotram ( By Ahalya ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Ahalyakrutam Ramstotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Download:

Source 1 : prapatti.com/slokas/mp3.html | After opening the page search for the name "Sriiramastotram"

Sample text lyrics in English:

shrIrAmastotraM ahalyAkRRitam

{|| shrIrAmastotraM ahalyAkRRitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
ahalyovAchaH |
aho kRRitArthA.asmi jagannivAsa te pAdAbjasaMllagnarajaH kaNAdaham |
spRRishAmi yatpadmajasha~NkarAdibhirvimRRigyate randhitamAnasaiH sadA || 1||

aho vichitraM tava rAma cheShTitaM manuShyabhAvena vimohitaM jagat |
chalasyajasraM charaNAdivarjitaH sampUrNa Anandamayo.atimAyikaH || 2||

yatpAdapa~NkajaparAgapavitragAtrA bhAgIrathI bhavaviri~nchimukhAnpunAti |
sAkShAtsa eva mama dRRigviShayo yadA.a.aste kiM varNyate mama purAkRRitabhAgadheyam || 3||

martyAvatAre manujAkRRitiM hariM rAmAbhidheyaM ramaNIyadehinam |
dhanurdharaM padmavishAlalochanaM bhajAmi nityaM na parAnbhajiShye || 4||

yatpAdapa~NkarajaHshrutibhirvimRRigyaM yannabhipa~NkajabhavaH kamalAsanashcha |
yannAmasArarasiko bhagavAnpurAristaM rAmachandramanishaM hRRidi bhAvayAmi || 5||

yasyAvatAracharitAni viri~nchiloke gAyanti nAradamukhA bhavapadmajAdmAH |
AnandajAshrupariShiktakuchAgrasImA vAgIshvarI cha tamahaM sharaNaM prapadye || 6||

so.ayaM parAtmA puruShaH purANa eShaH svayaMjyotirananta AdyaH |
mAyAtanuM lokavimohanIyAM dhatte parAnugraha eSha rAmaH || 7||

ayaM hi vishvodbhavasaMyamAnAmekaH svamAyAguNabimbito yaH |
viri~nchiviShNvIshvaranAmabhedAn dhatte svatantraH paripUrNa AtmA || 8||

namo.astu te rAma tavA~Nghripa~NkajaM shriyA dhRRitaM vakShasi lAlitaM priyAt |
AkrAntamekena jagattrayaM purA dhyeyaM munIndrairabhimAnavarjitaiH || 9||