Rama Stuti ( By Brahma )रामस्तुती ( ब्रह्मदेवकृतम् ) రామస్తుతీ ( బ్రహ్మదేవకృతమ్ ) ராமஸ்துதீ ( ப்ரஹ்மதேவகதம் ) ರಾಮಸ್ತುತೀ ( ಬ್ರಹ್ಮದೇವಕೃತಮ್ ) રામસ્તુતી ( બ્રહ્મદેવકૃતમ્ ) রামস্তুতী ( ব্রহ্মদেবকৃতম্ ) ରାମସ୍ତୁତୀ ( ବ୍ରହ୍ମଦେଵକୃତମ୍ ) രാമസ്തുതീ ( ബ്രഹ്മദേവകൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Adhyatma Ramayanam
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Rama Stuti ( By Brahma ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Shekhar Sen - Brahmadevkrita Shri Ram Stuti ( Prarthana - Shri Rama Vol 1 & 2 )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Shekhar Sen Prarthana - Shri Rama, Vol. 2 Brahmadevkrita Shri Rama Stuti 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIrAmastutI brahmadevakRRitam

{|| shrIrAmastutI brahmadevakRRitam ||}
shrI gaNeshAya namaH |
brahmovAchaH |
vande devaM viShNumasheShasthitihetuM tvAmadhyAtmaj~nAnibhirantarhRRidi bhAvyam |
heyAheyadvandvavihInaM paramekaM sattAmAtraM sarvahRRidisthaM dRRishirUpam || 1||

prANApAnau nishchayabuddhyA hRRidi ruddhvA ChitvA sarvaM saMshayabandhaM viShayaughAn |
pashyantIshaM yaM gatamohA yatayastaM vande rAmaM ratnakirITaM ravibhAsam || 2||

mAyAtItaM mAdhavamAdyaM jagadAdiM mAnAtItaM mohavinAshaM munivandyam |
yogidhyeyaM yogavidhAnaM paripUrNaM vande rAmaM ra~njitalokaM ramaNIyam || 3||

bhAvAbhAvapratyayahInaM bhavamukhyairbhogAsaktairarchitapAdAmbujayugmam |
nityaM shuddhaM buddhamanantaM praNavAkhyaM vande rAmaM vIramasheShAsuradAvam || 4||

tvaM me nAtho nAthitakAryAkhilakArI mAnAtIto mAdhavarUpo.akhiladhArI |
bhaktyA gamyo bhAvitarUpo bhavahArI yogAbhyAsairbhAvitachetaHsahachArI || 5||

tvAmAdyantaM lokatatInAM paramIshaM lokAnAM no laukikamAnairadhigamyam |
bhaktishraddhAbhAvasametairbhajanIyaM vande rAmaM sundaramindIvaranIlam || 6||

ko vA j~nAtuM tvAmatimAnaM gatamAnaM mAnAsakto mAdhavashakto munimAnyam |
vRRindAraNye vanditavRRindArakavRRindaM vande rAmaM bhavamukhavandyaM sukhakandam || 7||

nAnAshAstrairvedakadambaiH pratipAdyaM nityAnandaM nirviShayaj~nAnamanAdim |
matsevArthaM mAnuShabhAvaM pratipannaM vande rAmaM marakatavarNaM mathuresham || 8||

shraddhAyukto yaH paThatImaM stavamAdyaM brAhmaM brahmaj~nAnavidhAnaM bhuvi martyaH |
rAmaM shyAmaM kAmitakAmapradamIshaM dhyAtvA dhyAtA pAtakajAlairvigataH syAt || 9||