Ramana Maharshi Sahasranamavaliरमणमहर्षि सहस्रनामावली రమణమహర్షి సహస్రనామావలీ ரமணமஹர்ஷி ஸஹஸ்ரநாமாவலீ ರಮಣಮಹರ್ಷಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲೀ રમણમહર્ષિ સહસ્રનામાવલી রমণমহর্ষি সহস্রনামাবলী ରମଣମହର୍ଷି ସହସ୍ରନାମାଵଲୀ രമണമഹര്ഷി സഹസ്രനാമാവലീ

Stotram Info:

Author : Jagadisha Shastri
Deity : Guru > Ramana Maharshi
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Sahasra Namavali

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramana Maharshi Sahasranamavali In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIramaNamaharShisahasranAmAvalI

{|| shrIramaNamaharShisahasranAmAvalI ||}
devyuvAcha -
bhagavansarvashAstrArthaparij~nAnavatAM vara |
aruNeshasya mAhAtmyaM tvatto vistarashaH shrutam || 1||

tannAmnAmapi sAhasraM sarvapAharaM nRRiNAm |
aruNeshAvatArasya ramaNasya mahAtmanaH || 2||

idAnIM shrotumichChAmi tasya nAmasahasrakam |
yasya sa~NkIrtanAnmartyo vimuktiM vindate dhruvam || 3||

tvaM tu sarvaM vijAnAsi nAnyastvatto.asya veditA |
tasmAtkAruNyato mahyaM bhaktimatyai visheShataH || 4||

nAmnAM sahasraM divyAnAM ramaNasya munIshituH |
rahasyamapi vaktavyaM tvayA gautama suvrata || 5||

gautama uvAcha -
sAdhu sAdhu mahAbhAge prashna eSha jagaddhitaH |
vakShye tachChraddhayopetA sAvadhAnamanAH shRRiNu || 6||

j~nAnaM vedAntasa~njAtaM sAkShAnmokShasya sAdhanam |
karmopAstyAdi tadbhinnaM j~nAnadvAraiva muktidam || 7||

niShkAmakarmashuddhAnAM vivekAdimatAM nRRiNAm |
jAyate tachcha vij~nAnaM prasAdAdeva sadguroH || 8||

j~nAnasAdhananiShThatvaM j~nAnAbhyAsaM vidurbudhAH |
tAratamyena bhidyante j~nAnAbhyAsAdhikAriNaH || 9||