Ramodantamश्री रामोदन्तम् శ్రీ రామోదన్తమ్ ஶ்ரீ ராமோதந்தம் ಶ್ರೀ ರಾಮೋದನ್ತಮ್ શ્રી રામોદન્તમ્ শ্রী রামোদন্তম্ ଶ୍ରୀ ରାମୋଦନ୍ତମ୍ ശ്രീ രാമോദന്തമ്

Stotram Info:

Author : Parameshwara Kavi
Deity : Maha Vishnu > Rama
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Ramodantam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Ramodantam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIrAmodantam

{|| shrIrAmodantam ||}
|| atha bAlakANDaH ||
shrIpatiM praNipatyAhaM shrIvatsA~NkitavakShasam |
shrIrAmodantamAkhyAsye shrIvAlmIkiprakIrtitam || 1||

purA vishravasaH putro rAvaNo nAma rAkShasaH |
AsIdasyAnujau chAstAM kumbhakarNavibhIShaNau || 2||

te tu tIvreNa tapasA pratyakShIkRRitya vedhasam |
vavrire cha varAniShTAnasmAdAshritavatsalAt || 3||

rAvaNo mAnuShAdanyairavadhyatvaM tathAnujaH |
nirdevatvechChayA nidrAM kumbhakarNo.avRRiNIta cha || 4||

vibhIShaNo viShNubhaktiM vavre sattvaguNAnvitaH |
tebhya etAnvarAndattvA tatraivAntardadhe prabhuH || 5||

rAvaNastu tato gatvA raNe jitvA dhanAdhipam |
la~NkApurIM puShpakaM cha hRRitvA tatrAvasatsukham || 6||

yAtudhAnAstataH sarve rasAtalanivAsinaH |
dashAnanaM samAshritya la~NkAyAM sukhamAvasan || 7||

mandodarIM mayasutAM pariNIya dashAnanaH |
tasyAmutpAdayAmAsa meghanAdAhvayaM sutam || 8||

rasAM rasAtalaM chaiva vijitya sa tu rAvaNaH |
lokAnAkramayan sarvA~njahAra cha vilAsinIH || 9||

dUShayanvaidikaM karma dvijAnardayati sma saH |