Renuka Saptakamरेणुकासप्तकम् రేణుకాసప్తకమ్ ரேணுகாஸப்தகம் ರೇಣುಕಾಸಪ್ತಕಮ್ રેણુકાસપ્તકમ્ রেণুকাসপ্তকম্ ରେଣୁକାସପ୍ତକମ୍ രേണുകാസപ്തകമ്

Stotram Info:

Author : Kavya Kanta Ganapathi Muni
Deity : Shakti > Renuka
Source : Single
Stotram Type : Others

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Renuka Saptakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Saptakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIreNukAsaptakam

{|| shrIreNukAsaptakam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
purato vilokya vRRiShabhaM pArshve li~NgaM parAtparasya vibhoH |
pRRiShThe skandagaNeshau tvAM kAlIM manmahe mAtaH || 1||

na tvaM lakShmImAtaH yallakShmInAyakasya mAtA.asi |
janayitri rAkShasAreH tasmAttvAM manmahe kAlIm || 2||

saMhAranAyikatvAt mArItvAdugraveSharUpatvAt |
madhyamalokanivAsAt tvAM kAlIM manmahe mAtaH || 3||

jamadagniH shivabhAgaH bhAgastvaM devi shailakanyAyAH |
evaM j~nAtvA yastvAM bhajati sa dhanyo mahAbhAgaH || 4||

tvAM chaNDikAM prachaNDAmAhustantrANi janimatAM mAtaH |
tasmAttvaM shivakAntA na shrIrna preyasI cha vidheH || 5||

gaurI shrIrvA vAgvA na visheSho jagati bhaktalokasya |
mama tu vishiShTA gaurI sAkShAdasyAH suto yadaham || 6||

tisRRiShu paradevatAsu shreShThatvaM nochyate mayaikasyAH |
prItirme girijAyAM lakShmIto bhAratItashcha || 7||

|| iti shrIbhagavanmaharShiramaNAntevAsino vAsiShThasya

narasiMhasUnorgaNapateH kRRitiH reNukAsaptakaM samAptam ||


From Complete works of Shri Vasishtha Ganapati Muni Vol. 2.13
Proofread by Kaushal S. Kaloo kaushalskaloo at gmail.com