Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das )रेणुकास्तोत्रम् 1 ( विष्णु दास् ) రేణుకాస్తోత్రమ్ 1 ( విష్ణు దాస్ ) ரேணுகாஸ்தோத்ரம் 1 ( விஷ்ணு தாஸ் ) ರೇಣುಕಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ 1 ( ವಿಷ್ಣು ದಾಸ್ ) રેણુકાસ્તોત્રમ્ 1 ( વિષ્ણુ દાસ્ ) রেণুকাস্তোত্রম্ 1 ( বিষ্ণু দাস্ ) ରେଣୁକାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 1 ( ଵିଷ୍ଣୁ ଦାସ୍ ) രേണുകാസ്തോത്രമ് 1 ( വിഷ്ണു ദാസ് )

Stotram Info:

Author : Vishnu Das
Deity : Shakti > Renuka
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Renuka Stotram 1 ( By Vishnu Das ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

reNukAstotram

{|| reNukAstotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
pAkAmRRitAMshumakuTAbharaNA bhavAnI
shokApahA natajanasya shubhAkhilA~NgI |
kokAkRRitistanabharA kushalAni nityaM
mUkAmbikA mama tanotu munIndravandyA ||

shlokasyAdyantayorvAgbhavamuchchArya paThediti sampradAyaH || OM||
kAlAgnyAdi shivAvasAnamakhilaM te gulphadaghnaM shive
mUrtiM kIrtayituM na kasya rasanA lajjAmbudhau majjati |
tasmAt tvachcharaNaikadeshanakharajyotiHsphuli~NgA iva
sphUrjanti prabhaviShNavashcha satataM te padmanAbhAdayaH || 1||

kalpaH ko.api sa shAmbhavo vijayate mAtastvayA kalpito
yatrAnalpavikalpajAlavimukhaH kashchidvipashchit paraH |
sA tvaM sattvavatAmapIha sulabhA naivAsi kiM stUyase
svachChandaM shishavo yathA tava punaH krIDanti vedA ime || 2||

lIlAchAmaradhAriNIsahacharIgatyA mahAsiddhayo
nUnaM va~nchayituM sphuranti bhavatIkAruNyashUnyaM janam |
amba tvannayanA~nchalaM karuNayA yasmin parikrIDate
tasya dvAri nivArito.api kurute sevAM surANAM gaNaH || 3||

A pAtAlatalAt phaNIshvarashiroratnAMshunIrAjitA-
dA sarvaj~naniketanAdapi shikhAyautAMshudhautA~NkaNAt |