Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotramसङ्कष्टनाशनं संकटाष्टकस्तोत्रम् సఙ్కష్టనాశనం సంకటాష్టకస్తోత్రమ్ ஸங்கஷ்டநாஶநஂ ஸஂகடாஷ்டகஸ்தோத்ரம் ಸಙ್ಕಷ್ಟನಾಶನಂ ಸಂಕಟಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಮ್ સઙ્કષ્ટનાશનં સંકટાષ્ટકસ્તોત્રમ્ সঙ্কষ্টনাশনং সংকটাষ্টকস্তোত্রম্ ସଙ୍କଷ୍ଟନାଶନଂ ସଂକଟାଷ୍ଟକସ୍ତୋତ୍ରମ୍ സങ്കഷ്ടനാശനം സംകടാഷ്ടകസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Padma Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sankashta Nashanam Sankashtaka Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

sa~NkaShTanAshanaM saMkaTAShTakastotram

{|| sa~NkaShTanAshanaM saMkaTAShTakastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
dhyAnam
dhyAye.ahaM parameshvarIM dashabhujAM netratrayodbhUShitAM
sadyaH sa~NkaTatAriNIM guNamayImAraktavarNAM shubhAm |
akSha-srag-jalapUrNakumbha-kamalaM shaMkhaM gadA bibhratIM
traishUlaM DamarUshcha khaDga-vidhRRitAM chakrAbhayADhyAM parAm ||

OM nArada uvAcha
jaigIShavya munishreShTha sarvaj~na sukhadAyaka |
AkhyAtAni supuNyAni shrutAni tvatprasAdataH || 1||

na tRRiptimadhigachChAmi tava vAgamRRitena cha |
vadasvaikaM mahAbhAga sa~NkaTAkhyAnamuttamam || 2||

iti tasya vachaH shrutvA jaigIShavyo.abravIttataH |
sa~NkaShTanAshanaM stotraM shRRiNu devarShisattama || 3||

dvApare tu purA vRRitte bhraShTarAjyo yudhiShThiraH |
bhrAtRRibhiH sahito rAjyanirvedaM paramaM gataH || 4||

tadAnIM tu tataH kAshIM purIM yAto mahAmuniH
mArkaNDeya iti khyAtaH saha shiShyairmahAyashAH || 5||

taM dRRiShTvA sa samutthAya praNipatya supUjitaH |
kimarthaM mlAnavadana etattvaM mAM nivedaya || 6||

yudhiShThira uvAcha