Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi )सरस्वतीस्तोत्रं अथवा वाणीस्तवनं ( याज्ञ्यवल्क्योक्त ) సరస్వతీస్తోత్రం అథవా వాణీస్తవనం ( యాజ్ఞ్యవల్క్యోక్త ) ஸரஸ்வதீஸ்தோத்ரஂ அதவா வாணீஸ்தவநஂ ( யாஜ்ஞ்யவல்க்யோக்த ) ಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ವಾಣೀಸ್ತವನಂ ( ಯಾಜ್ಞ್ಯವಲ್ಕ್ಯೋಕ್ತ ) સરસ્વતીસ્તોત્રં અથવા વાણીસ્તવનં ( યાજ્ઞ્યવલ્ક્યોક્ત ) সরস্বতীস্তোত্রং অথবা বাণীস্তবনং ( যাজ্ঞ্যবল্ক্যোক্ত ) ସରସ୍ଵତୀସ୍ତୋତ୍ରଂ ଅଥଵା ଵାଣୀସ୍ତଵନଂ ( ଯାଜ୍ଞ୍ଯଵଲ୍କ୍ଯୋକ୍ତ ) സരസ്വതീസ്തോത്രം അഥവാ വാണീസ്തവനം ( യാജ്ഞ്യവല്ക്യോക്ത )

Stotram Info:

Author : Yagnavalkya Rishi
Deity : Shakti > Saraswati
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saraswati Stotram / Vani Stavanam ( By Yagnavalkya Rishi ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Shankar Mahadevan - Saraswati Stuti Yadnyavalkya Rishi Rach ( Chants For Wisdom )

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Shankar Mahadevan Chants For Wisdom Saraswati Stuti Yadnyavalkya Rishi Rach 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIsarasvatIstotraM athavA vANIstavanaM yAj~nyavalkyokta

{|| shrIsarasvatIstotraM athavA vANIstavanaM yAj~nyavalkyokta ||}

atha pa~nchamo.adhyAyaH |
nArAyaNa uvAcha |
vAgdevatAyAH stavanaM shrUyatAM sarvakAmadam |
mahAmuniryAj~navalkyo yena tuShTAva tAM purA || 1||

gurushApAchcha sa munirhatavidyo babhUva ha |
tadA jagAma duhkhArto ravisthAnaM cha puNyadam || 2||

samprApyatapasA sUryaM koNArke dR^iShTigochare |
tuShTAva sUryaM shokena ruroda sa punaH punaH || 3||

sUryastaM pAThayAmAsa vedavedA~NgamIshvaraH |
uvAcha stuhi vAgdevIM bhaktyA cha shrutihetave || 4||

tamityuktvA dInanAtho hyantardhAnaM jagAma saH |
munisnAtvA cha tuShTAva bhaktinamrAtmakandharaH || 5||

yAj~navalkya uvAcha |
kR^ipAM kuru jaganmAtarmAmevaM hatatejasam |
gurushApAtsmR^itibhraShTaM vidyAhInaM cha duHkhitam || 6||

j~nAnaM dehi smR^itiM dehi vidyAM dehi devate |
pratiShThAM kavitAM dehi shAktaM shiShyaprabodhikAm || 7||

granthanirmitishaktiM cha sachChiShyaM supratiShThitam |
pratibhAM satsabhAyAM cha vichArakShamatAM shubhAm || 8||