Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotramसौभाग्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् సౌభాగ్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ஸௌபாக்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ಸೌಭಾಗ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ સૌભાગ્યાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ সৌভাগ্যাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রম্ ସୌଭାଗ୍ଯାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ സൌഭാഗ്യാഷ്ടോത്തരശതനാമസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Dattatreya Swami
Deity : Shakti > Other Devi Forms
Source : Single
Stotram Type : Ashtottara Shatanama Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Saubhagya Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

saubhAgyAShTottarashatanAmastotram

{|| saubhAgyAShTottarashatanAmastotram ||}
dattAtreyeNa kRRitaM saubhAgyAShTottarashatanAmastotropadeshavarNanam
nishamyaitajjAmadagnyo mAhAtmyaM sarvato.adhikam |
stotrasya bhUyaH paprachCha dattAtreyaM gurUttamam || 1||

bhagavan tvanmukhAmbhojanirgamadvAksudhArasam |
pibataH shrotamukhato vardhate.anukShaNaM tRRiShA || 2||

aShTottarashataM nAmnAM shrIdevyA yatprasAdataH |
kAmaH samprAptavAn loke saubhAgyaM sarvamohanam || 3||

saubhAgyavidyAvarNAnAmuddhAro yatra saMsthitaH |
tatsamAchakShva bhagavan kRRipayA mayi sevake || 4||

nishamyaivaM bhArgavoktiM dattAtreyo dayAnidhiH |
provAcha bhArgavaM rAmaM madhurA.akSharapUrvakam || 5||

shRRiNu bhArgava ! yat pRRiShTaM nAmnAmaShTottaraM shatam |
shrIvidyAvarNaratnAnAM nidhAnamiva saMsthitam || 6||

shrIdevyA bahudhA santi nAmAni shRRiNu bhArgava |
sahasrashatasaMkhyAni purANeShvAgameShu cha || 7||

teShu sAratamaM hyetatsaubhAgyA.aShTottarA.a.atmakam |
yaduvAcha shivaH pUrvaM bhavAnyai bahudhA.arthitaH || 8||

saubhAgyA.aShTottarashatanAmastotrasya bhArgava |
RRiShiruktaH shivashChando.anuShTup shrIlalitA.ambikA || 9||

devatA vinyasetkUTatrayeNA.a.avartya sarvataH |