Shambhu stotramशम्भुस्तोत्रम् శమ్భుస్తోత్రమ్ ஶம்புஸ்தோத்ரம் ಶಮ್ಭುಸ್ತೋತ್ರಮ್ શમ્ભુસ્તોત્રમ્ শম্ভুস্তোত্রম্ ଶମ୍ଭୁସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശമ്ഭുസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shambhu stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shambhu stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shambhustotram

{|| shambhustotram ||}
nAnAyonisahasrakoTiShu muhuH saMbhUya saMbhUya tad-
garbhAvAsanirantaduHkhanivahaM vaktuM na shakyaM cha tat |
bhUyo bhUya ihAnubhUya sutarAM kaShTAni naShTo.asmyahaM
trAhi tvaM karuNAtara~NgitadRRishA shaMbho dayAmbhonidhe || 1 ||

bAlye tADanapIDanairbahuvidhaiH pitrAdibhirbodhitaH
tatkAlochitarogajAlajanitairduHkhairalaM bAdhitaH |
lIlAlaulyaguNIkRRitaishcha vividhairdushchoShTitaiH kleshitaH
so.ahaM tvAM sharaNaM vrajAmyava vibho shaMbho dayAmbhonidhe || 2 ||

tAruNye madanena pIDitatanuH kAmAturaH kAminI-
saktastadvashagaH svadharmavimukhaH sadbhiH sadA dUShitaH |
karmAkArShamapAranArakaphalaM saukhyAshayA durmatiH
trAhi tvaM karuNAtara~NgitadRRishA shaMbho dayAmbhonidhe || 3 ||

vRRiddhatve galitAkhilendriyabalo vibhraShTadantAvaliH
shvetIbhUtashirAH sujarjaratanuH kampAshrayo.anAshrayaH |
lAlochChiShTapurIShamUtrasalilaklinno.asmi dIno.asmyahaM
trAhi tvaM karuNAtara~NgitadRRishA shaMbho dayAmbhonidhe || 4 ||

dhyAtaM te padAmbujaM sakRRidapi dhyAtaM dhanaM sarvadA
pUjA te na kRRitA kRRitA svavapuShaH straggandhalepArchanaiH |
nAnnAdyaiH paritarpitA dvijavarA jihvaiva saMtarpitA
pApiShThena mayA sadAshiva vibho shaMbho dayAmbhonidhe || 5 ||