Shanaishchara Stavarajaशनैश्चरस्तवराजः శనైశ్చరస్తవరాజః ஶநைஶ்சரஸ்தவராஜஃ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತವರಾಜಃ શનૈશ્ચરસ્તવરાજઃ শনৈশ্চরস্তবরাজঃ ଶନୈଶ୍ଚରସ୍ତଵରାଜଃ ശനൈശ്ചരസ്തവരാജഃ

Stotram Info:

Author : Narada Rishi
Deity : Navagraha > Shani
Source : Bhavishya Purana
Stotram Type : Stavarajam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shanaishchara Stavaraja In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Shanaishchara Stavaraj

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shanaishcharastavarAjaH

{|| shanaishcharastavarAjaH ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

nArada uvAcha ||

dhyAtvA gaNapatiM rAjA dharmarAjo yudhiShThiraH |
dhIraH shanaishcharasyemaM chakAra stavamuttamama || 1||

shiro meM bhAskariH pAtu bhAlaM ChAyAsuto.avatu |
koTarAkSho dRRishau pAtu shikhikaNThanibhaH shrutI || 2||

ghrANaM me bhIShaNaH pAtu mukhaM balimukho.avatu |
skandhau saMvartakaH pAtu bhujau me bhayado.avatu || 3||

saurirme hRRidayaM pAtu nAbhiM shanaishcharo.avatu |
graharAjaH kaTiM pAtu sarvato ravinandanaH || 4||

pAdau mandagatiH pAtu kRRiShNaH pAtvakhilaM vapuH |
rakShAmetAM paThennityaM saurernAmabalairyutAm || 5||

sukhI putrI chirAyushcha sa bhavennAtra saMshayaH |
sauriH shanaishcharaH kRRiShNo nIlotpalanibhaH shaniH || 6||

shuShkodaro vishAlAkSho rdunirIkShyo vibhIShaNaH |
shikhikaNThanibho nIlashChAyAhRRidayanandanaH || 7||

kAladRRiShTiH koTarAkShaH sthUlaromAvalImukhaH |
dIrgho nirmAMsagAtrastu shuShko ghoro bhayAnakaH || 8||

nIlAMshuH krodhano raudro dIrghashmashrurjaTAdharaH |
mando mandagatiH khaMjo tRRiptaH saMvartako yamaH || 9||oratRRiptaH