Shani Vajra Panjara Kavachamशनिवज्रपंजरकवचम् శనివజ్రపంజరకవచమ్ ஶநிவஜ்ரபஂஜரகவசம் ಶನಿವಜ್ರಪಂಜರಕವಚಮ್ શનિવજ્રપંજરકવચમ્ শনিবজ্রপংজরকবচম্ ଶନିଵଜ୍ରପଂଜରକଵଚମ୍ ശനിവജ്രപംജരകവചമ്

Stotram Info:

Author : Brahma
Deity : Navagraha > Shani
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shani Vajra Panjara Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... Ravindra Sathe - Shani Vajra Panjar Kavach ( Karya Siddhi Stotra Kanya )
2www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Shani Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... Ravindra Sathe Karya Siddhi Stotra Kanya Shani Vajra Panjar Kavach 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shanivajrapaMjarakavacham

{|| shanivajrapaMjarakavacham ||}
shrI gaNeshAya namaH ||

nIlAmbaro nIlavapuH kirITI gRRidhrasthitastrAsakaro dhanuShmAn |
chaturbhujaH sUryasutaH prasannaH sadA mama syAd varadaH prashAntaH || 1||

brahmA uvAcha ||

shRRiNudhvamRRiShayaH sarve shanipIDAharaM mahat |
kavachaM shanirAjasya saureridamanuttamam || 2||

kavachaM devatAvAsaM vajrapaMjarasaMj~nakam |
shanaishcharaprItikaraM sarvasaubhAgyadAyakam || 3||

OM shrIshanaishcharaH pAtu bhAlaM me sUryanandanaH |
netre ChAyAtmajaH pAtu pAtu kaNauM yamAnujaH || 4||

nAsAM vaivasvataH pAtu mukhaM me bhAskaraH sadA |
snigdhakaNThashcha me kaNThaM bhujau pAtu mahAbhujaH || 5||

skandhau pAtu shanishchaiva karau pAtu-shubhapradaH |
vakShaH pAtu yamabhrAtA kukShiM pAtvasitastathA || 6||

nAbhiM grahapatiH pAtu mandaH pAtu kaTiM tathA |
UrU mamAntakaH pAtu yamo jAnuyugaM tathA || 7||

padau mandagatiH pAtu sarvAMgaM pAtu pippalaH |
aMgopAMgAni sarvANi rakShen me sUryanandanaH || 8||

ityetat kavachaM divyaM paThet sUryasutasya yaH |
na tasya jAyate pIDA prIto bhavati sUryajaH || 9||