Sharada Bhujangaprayata Stavanamशारदाभुजङ्गप्रयातस्तवनम् శారదాభుజఙ్గప్రయాతస్తవనమ్ ஶாரதாபுஜங்கப்ரயாதஸ்தவநம் ಶಾರದಾಭುಜಙ್ಗಪ್ರಯಾತಸ್ತವನಮ್ શારદાભુજઙ્ગપ્રયાતસ્તવનમ્ শারদাভুজঙ্গপ্রযাতস্তবনম্ ଶାରଦାଭୁଜଙ୍ଗପ୍ରଯାତସ୍ତଵନମ୍ ശാരദാഭുജങ്ഗപ്രയാതസ്തവനമ്

Stotram Info:

Author : Sri Sacchidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati Mahaswamiji
Deity : Shakti > Saraswati > Sharada
Source : Single
Stotram Type : Bhujanga Prayata

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Bhujangaprayata Stavanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshAradAbhuja~NgaprayAtastavanam

{|| shrIshAradAbhuja~NgaprayAtastavanam ||}
|| dakShiNAmnAya shri~NgerI shrIshAradApIThAdhipati

sha~NkarAchArya jagadguruvaryo shrI sachchidAnanda shivAbhinava
nRRisiMhabhAratI mahAsvAmibhiH virachitam ||

OM smitoddhUtarAkA nishAnAyakAyai kapolaprabhAnirjitAdarshakAyai |
svanetrAvadhUtA~NgajAtadhvajAyai sarojottha satyai namaH shAradAyai ||

bhavAmbodhipAraM na yantyai svabhaktAn vinA.ayAsaleshaM kRRipAnaukayaiva |
bhavAmbhojanetrAdi samsevitAyai ajasraM hi kurmo namaH shAradAyai ||

sudhAkumbhamudrAvirAjatkarAyai vyathAshUnyachittaiH sadA sevitAyai |
krudhAkAmalobhAdinirvApaNAyai vidhAtRRipriyAyai namaH shAradAyai ||

nateShTapradAnAya bhUmiM gatAyai gatenAchChabarhAbhimAnaM haraMtyai |
smitenendu darpaM cha toShAM vrajantyai suteneva namrairnamaH shAradAyai ||

natAlIyadAridryaduHkhApahantryai tathAbhItibhUtAdibAdhAharAyai |
phaNIndrAbhaveNyai girIndrastanAyai vidhAtRRipriyAyai namaH shAradAyai ||

sudhAkumbhamudrAkShamAlAvirAjat karAyai karAmbhojasammarditAyai |
surANAM varANAM sadA mAninInAM mudA sarvadAyai namaH shAradAyai ||

samastaishcha vedaiH sadAgItakIrtyai nirAshAntara~NgAmbujAta sthitAyai |
purArAti padmAkSha padmodbhavAdyairmudA pUjitAyai namaH shAradAyai ||

avidyApaduddhAra baddhAdarAyai tathA buddhi sampatpradAnotsukAyai |
natebhyaH kadAchitsvapAdAmbujAte vidheH puNyatatyai namaH shAradAyai ||

padAmbhojanamrAn kRRitebhItabhItAn drutaM mRRityubhItervimuktAn vidhAtum |