Sharada Stavanamशारदाम्बा स्तवनम् శారదామ్బా స్తవనమ్ ஶாரதாம்பா ஸ்தவநம் ಶಾರದಾಮ್ಬಾ ಸ್ತವನಮ್ શારદામ્બા સ્તવનમ્ শারদাম্বা স্তবনম্ ଶାରଦାମ୍ବା ସ୍ତଵନମ୍ ശാരദാമ്ബാ സ്തവനമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Saraswati > Sharada
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stavam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sharada Stavanam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Stavanam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshAradAmbA stavanam

{|| shrIshAradAmbA stavanam ||}
OM pIThe kA~nchanakalpite suruchire ratnaprabhAbhAsvare
nAnAla~NkRRitimaNDite vilasitAM smerAnanAM sundarIm |
dIvyadratnakirITakuNDaladharAM shItAmshulekhAnvitAm
devIM shAradanIradojvalaruchiM shrIshAradAmbAM bhaje || 1||

hastAgre priyashArikAM vidadhatIM vAmekare pustakam
shubhrasphATikamakShasUtramapare haste vahantIM cha tAm |
shrIshRRi~NgAdriniketanAM suvimalAM shubhrAmbarAla~NkRRitAm
vande.ahaM bhavatAriNIM bhagavatIM bhakteShTadAM bhAratIm || 2||

Adau sha~NkaradeshikendraguruNA sampUjitAM bhAvaye
sevyAM tasya paramparAgatamahAshRRi~NgAdripIThAdhipaiH |
adyApi sthirabhaktibhAvabharitaiH shrImadbhirArAdhitAm
vidyAtIrthayatIshvarairabhinavetyAkhyAti pUrvaiH sadA || 3||

shrInAtha tridashAdhinAtha girijAnAthAdi devArchite
tArAnAbhasanAtha chArumakuTe nAthAnyadevo.asti me |
mAtastvAM na vinA parastribhuvane poto bhavAmbhonidheH
trAtavyohamapAraghoradurita vrAtAbdhimagnashchirAt || 4||

viprAste vedamantraiH tavapadayugapa~NkejalagnAMtara~NgAH
jha~NkArairvibhramanto navasumamadhupAnapramattAshcha bhRRi~NgAH |
vRRikSheShUdgIyamAnairbahuvidhaninadaiH kUjitaiste viha~NgAH
ghoShairvai suprabhAtaM tava janani paThantyatra tu~NgAtara~NgAH || 5||