Sharada Trishatiशारदात्रिशती శారదాత్రిశతీ ஶாரதாத்ரிஶதீ ಶಾರದಾತ್ರಿಶತೀ શારદાત્રિશતી শারদাত্রিশতী ଶାରଦାତ୍ରିଶତୀ ശാരദാത്രിശതീ

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shakti > Saraswati > Sharada
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Trishati Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sharada Trishati In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharada Trishati In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shAradAtrishatI

{|| shAradAtrishatI ||}
ga~NgAdharamakhivirachitA |
paramAbharaNaM dhAturvadanAmbhojasya shAradA devI |
yA rAjati jananI sA lasatu sadA suprasannA naH || 1||

sA shAradA prasannA rAjati mama mAnase nityam |
yA shAradAbjavadanA jananI kIrtyA hi sarvalokAnAm || 2||

saMpad divyA dhAtuH khyAtA sA shAradA devI |
yadbhajanaM devAnAmapi tattvaj~nAnadaM vidurvibudhAH || 3||

sarasakavitAvibhUtyai yatpadamArAdhyate visheShaj~naiH |
sA shAradA shriyai naH kAle sarvaprasannAtmA || 4||

nIlAravindalochanayugalA sA shAradA devI |
karakamalakalitavINA sadA prasannA shriyaiH vaH syAt ||5||

kalaye tAmahamanishaM phullAbjavilochanAM vANIm |
yA sRRiShTyAdau sAhyaM kalayati dhAturjaganmAtA || 6||

yasyA lIlAlolaH padmAsanago.api vedapATharataH |
tAmahamatulAnandaprAptyai kalaye manaHpadme || 7||

brahmANaM tAM vANImekAsanabhAsurAM shriyaH prAptyai |
ArAdvilokya mAnasamAnandarasaM paraM bhajate || 8||

muktAmaye vimAne padmAsanayantrikAmadhye |
dRRishyAM vANIM devIM seve saMtatasukhaprAptyai || 9||

bhAgyAnmama cha kavInAM sA devI dRRishyatAmeti |