Sharadesha Kavachamशारदेश कवचम् శారదేశ కవచమ్ ஶாரதேஶ கவசம் ಶಾರದೇಶ ಕವಚಮ್ શારદેશ કવચમ્ শারদেশ কবচম্ ଶାରଦେଶ କଵଚମ୍ ശാരദേശ കവചമ്

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Ganesh
Source : Vishvasara Tantram
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Sharadesha Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Sharadesha Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshAradeshakavacha

{|| shrIshAradeshakavacha ||}
shrIgaNeshAya namaH |
devyuvAcha |
kavachaM shAradeshasya kRRipayA brUhi sha~Nkara |
shiva uvAcha |
kavachasyAsya gaNako DhuNDhisamudbhavaH |
ga.N bIjaM praNavashshaktissvAhAvai kIlakaM smRRitam |
nyAsadhyAnAdayassarve mantravatparikIrtitAH |
rameshaH pUrvataH pAtu vahnikoNe ramAvatu || 1||

dakShiNe pAtu mAM shambhuH nairRRityAM girinandinI |
pashchime pAtu mAM mAye vAyavyAM ratisundarI || 2|

uttare pAtu mAM brahmA raudrAyAM tu sarasvatI |
AkAshe puShTivighneshaH pAtu mAM puShTisaMyutaH || 3||

pAtAle mUShakaH pAtu chaturbrahmasvarUpavAn |
evaM dashadisho rakShet pa~nchaikAkRRitidhArakaH || 4||

shikhAyAM guNapaH pAtu guNAdhArasvarUpavAn |
mUrdhAnaM pAtu me shvetaH sudhAmUrtirnirantaram || 5||

vidyeshvaraH phAladeshaM bhrUmadhyaM j~nAnadAyakaH |
shravaNau maNikarNIsho mahAnandaH kapolayoH || 6||

dantAnme sthUladanto.avyAt jihvAM vAgIshvarIpatiH |
oShThau me pAtu pIyUShadAyako viShNupUjitaH || 7||