Shatru Samharaka Ekadantha Stotramशत्रुसंहारकमेकदन्त स्तोत्रम् శత్రుసంహారకమేకదన్త స్తోత్రమ్ ஶத்ருஸஂஹாரகமேகதந்த ஸ்தோத்ரம் ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಮೇಕದನ್ತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ શત્રુસંહારકમેકદન્ત સ્તોત્રમ્ শত্রুসংহারকমেকদন্ত স্তোত্রম্ ଶତ୍ରୁସଂହାରକମେକଦନ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശത്രുസംഹാരകമേകദന്ത സ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : Devarshi
Deity : Ganesh > Ekadantha Ganapathi
Source : Mudgala Puranam
Stotram Type : ShatruSamharaka

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shatru Samharaka Ekadantha Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shatrusaMhArakamekadantastotram

{|| shatrusaMhArakamekadantastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
sanatkumAra uvAcha |
shrRRiNu shambhvAdayo devA madAsuravinAshane |
upAyaM kathayiShyAmi tatkurudhvaM munIshvarAH || 1||

gaNeshaM pUjayadhvaM vai yUyaM sarve samAvRRitAH |
sa bAhyAntarasaMstho vai haniShyati madAsuram || 2||

sanatkumAravAkyaM tachChrutvA devarShisattamAH |
UchustaM praNipatyAdau bhaktinamrAtmakandharAH || 3||

devarShaya UchuH |
kenopAyena deveshaM gaNeshaM munisattamam |
pUjayAmo visheSheNa taM bravIhi yathAtatham || 4||

evaM pRRiShTo mahAyogI devaishcha munibhiH saha |
uvAchArAdhanaM tebhyo gANapatyo mahAyashAH || 5||

ekAkShareNa taM devaM hRRidisthaM gaNanAyakam |
vidhinA pUjayadhvaM cha tuShTastena bhaviShyati || 6||

dhyAnaM tasya pravakShyAmi shrRRiNudhvaM surasattamAH |
yUyaM taM tAdRRishaM dhyAtvA toShayadhvaM vidhAnataH || 7||

ekadantaM chaturbAhuM gajavaktraM mahodaram |
siddhibuddhisamAyuktaM mUShakArUDhameva cha || 8||

nAbhisheShaM sapAshaM vai parashuM kamalaM shubham |