Shitalashtakamशीतलाष्टकं శీతలాష్టకం ஶீதலாஷ்டகஂ ಶೀತಲಾಷ್ಟಕಂ શીતલાષ્ટકં শীতলাষ্টকং ଶୀତଲାଷ୍ଟକଂ ശീതലാഷ്ടകം

Stotram Info:

Author : Eshwara
Deity : Shakti > Shithala
Source : Skanda Puranam
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shitalashtakam In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shitalashtakam In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Shitalashtakam

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shItalAShTakaM

{|| shItalAShTakaM ||}
asya shrIshItalAstotrasya mahAdeva RRiShiH |
anuShTup ChandaH | shItalA devatA |
lakShmIrbIjam | bhavAnI shaktiH |
sarvavisphoTakanivRRityarthe jape viniyogaH ||

Ishvara uvAcha |
vande.ahaM shItalAM devIM rAsabhasthAM digambarAm |
mArjanIkalashopetAM shUrpAla~NkRRitamastakAm || 1||

vande.ahaM shItalAM devIM sarvarogabhayApahAm|
yAmAsAdya nivarteta visphoTakabhayaM mahat || 2||

shItale shItale cheti yo brUyaddAhapIDitaH |
visphoTakabhayaM ghoraM kShipraM tasya praNashyati || 3||

yastvAmudakamadhye tu dhyAtvA sampUjayennaraH |
visphoTakabhayaM ghoraM gRRihe tasya na jAyate || 4||

shItale jvaradagdhasya pUtigandhayutasya cha |
praNaShTachakShuShaH puMsastvAmAhurjIvanauShadham || 5||

shItale tanujAn rogAn nRRiNAM harasi dustyajAn |
visphoTakavidIrNAnAM tvamekA.amRRitavarShiNI || 6||

galagaNDagrahA rogA ye chAnye dAruNA nRRiNAm |
tvadanudhyAnamAtreNa shItale yAnti sa~NkShayam || 7||

na mantro nauShadhaM tasya pAparogasya vidyate |