Shiva Aparadha kshamapana Stotramशिवापराध क्षमापणस्तोत्र శివాపరాధ క్షమాపణస్తోత్ర ஶிவாபராத க்ஷமாபணஸ்தோத்ர ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣಸ್ತೋತ್ರ શિવાપરાધ ક્ષમાપણસ્તોત્ર শিবাপরাধ ক্ষমাপণস্তোত্র ଶିଵାପରାଧ କ୍ଷମାପଣସ୍ତୋତ୍ର ശിവാപരാധ ക്ഷമാപണസ്തോത്ര

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Kshamapana Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Aparadha kshamapana Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | https://meaningsstotrams.wordpre…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... TS.Ranganathan - Shiva Aparadha Kshamapana Stotram ( Festive Series - Shivaratri 2013 Special )
2gaana.com/.... S. Radhakrishna Satrigal - Adi Sankaras Siva Aparatha Kshamapana Stotram ( Siva Shakthi Stotram )
3www.saavn.com/.... TS.Ranganathan - Shiva Aparadha Kshamapana Stotram
4www.saavn.com/.... Rajendra Prasad Kimothi - Shiv Apradh Kshamapan Stotra
5www.saavn.com/.... S. Radhakrishna Satrigal - Adi Sankaras Siva Aparatha Kshamapana Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Shiva Stotrani Shiva Aparadha Kshamapana Stotram 12 ₹
2itunes.apple.com/.... S. Radhakrishna Satrigal Vedic Chanting Siva Aparatha Kshamapana Stotram 12 ₹
3itunes.apple.com/.... Prakash Rao Sri Siva Mahima Stothram Sri Sivaparadha Kshamapana Stothram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

shrIshivAparAdhakShamApaNastotram

{|| shrIshivAparAdha kShamApaNastotra ||}
Adau karmaprasa~NgAtkalayati kaluShaM mAtRRikukShau sthitaM mAM
viNmUtrAmedhyamadhye kathayati nitarAM jATharo jAtavedAH |
yadyadvai tatra duHkhaM vyathayati nitarAM shakyate kena vaktuM
kShantavyo me.aparAdhaH shiva shiva shiva bho shrI mahAdeva shambho || 1||

bAlye duHkhAtireko malalulitavapuH stanyapAne pipAsA
no shaktashchendriyebhyo bhavaguNajanitAH jantavo mAM tudanti |
nAnArogAdiduHkhAdrudanaparavashaH sha~NkaraM na smarAmi
kShantavyo me.aparAdhaH shiva shiva shiva bho shrI mahAdeva shambho || 2||

prauDho.ahaM yauvanastho viShayaviShadharaiH pa~nchabhirmarmasandhau
daShTo naShTo.avivekaH sutadhanayuvatisvAdusaukhye niShaNNaH |
shaivIchintAvihInaM mama hRRidayamaho mAnagarvAdhirUDhaM
kShantavyo me.aparAdhaH shiva shiva shiva bho shrI mahAdeva shambho || 3||

vArdhakye chendriyANAM vigatagatimatishchAdhidaivAditApaiH
pApai rogairviyogaistvanavasitavapuH prauDhahInaM cha dInam |
mithyAmohAbhilAShairbhramati mama mano dhUrjaTerdhyAnashUnyaM
kShantavyo me.aparAdhaH shiva shiva shiva bho shrI mahAdeva shambho || 4||

no shakyaM smArtakarma pratipadagahanapratyavAyAkulAkhyaM
shraute vArtA kathaM me dvijakulavihite brahmamArge.asusAre |
j~nAto dharmo vichAraiH shravaNamananayoH kiM nididhyAsitavyaM
kShantavyo me.aparAdhaH shiva shiva shiva bho shrI mahAdeva shambho || 5||