Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya )शिवकवचम् ( ब्रह्माण्डविजय ) శివకవచమ్ ( బ్రహ్మాణ్డవిజయ ) ஶிவகவசம் ( ப்ரஹ்மாண்டவிஜய ) ಶಿವಕವಚಮ್ ( ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡವಿಜಯ ) શિવકવચમ્ ( બ્રહ્માણ્ડવિજય ) শিবকবচম্ ( ব্রহ্মাণ্ডবিজয ) ଶିଵକଵଚମ୍ ( ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଵିଜଯ ) ശിവകവചമ് ( ബ്രഹ്മാണ്ഡവിജയ )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva kavacham ( Brahmanda Vijaya ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

brahmANDavijaya shrIshivakavacham

{|| brahmANDavijaya shrIshivakavacham ||}
brahmavaivartapurANe

nArada uvAcha-
shivasya kavachaM brUhi matsya rAjena yaddhRRitam |
nArAyaNa mahAbhAga shrotuM kautUhalaM mama || 1||

shrInArAyaNa uvAcha-
kavachaM shRRiNu viprendra sha~Nkarasya mahAtmanaH |
brahmANDa vijayaM nAma sarvA.avayava rakShaNam || 2||

purA durvAsasA dattaM matsyasya rAjAya dhImate |
datvA ShaDakSharaM mantraM sarva pApa praNAshanam || 3||

sthite cha kavache dehe nAsti mRRityushcha jIvinAm |
astreshastrejalevahnau siddhishchennAsti saMshayaH || 4||

yaddhRRitvA paThanAt bANaH shivatvaM prApalIlayA |
babhUva shivatulyashcha yaddhRRitvA nandikeshvaraH || 5||

vIrashreShTho vIrabhadro sAmbo.abhUd dhAraNAdyataH |
trailokya vijayI rAjA hiraNyakashipuH svayam || 6||

hiraNyAkShashcha vijayI chA.abhavad dhAraNAddhi saH |
yaddhRRitvA paThanAt siddho durvAsA vishva pUjitaH || 7||

jaigIShavyo mahAyogI paThanAd dhAraNAdyataH |
yaddhRRitvA vAmadevashcha devalaH pavanaH svayam || 8||