Shiva Stotram ( Asita krutha )शिवस्तोत्रं ( असितकृत ) శివస్తోత్రం ( అసితకృత ) ஶிவஸ்தோத்ரஂ ( அஸிதகத ) ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಅಸಿತಕೃತ ) શિવસ્તોત્રં ( અસિતકૃત ) শিবস্তোত্রং ( অসিতকৃত ) ଶିଵସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ଅସିତକୃତ ) ശിവസ്തോത്രം ( അസിതകൃത )

Stotram Info:

Author : Asita Rishi
Deity : Shiva
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Asita krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/shiva/shiva…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivastotraM asitakRRita

{|| shrIshivastotraM asitakRRita ||}
shrIgaNeshAya namaH ||

asita uvAcha |
jagadguro namastubhyaM shivAya shivadAya cha |
yogIndrANAM cha yogIndra gurUNAM gurave namaH || 1||

mRRityormRRityusvarUpeNa mRRityusaMsArakhaNDana
mRRityorIsha mRRityubIja mRRityu~njaya namostu te || 2||

kAlarUpaM kalayatAM kAlakAlesha kAraNa |
kAlAdatIta kAlastha kAlakAla namostu te || 3||

guNAtIta guNAdhAra guNabIja guNAtmaka |
guNIsha guNinAM bIja guNinAM gurave namaH || 4||

brahmasvarUpa brahmaj~na brahmabhAve cha tatparaH |
brahmabIjasvarUpeNa brahmabIja namostu te || 5||

iti stutvA shivaM natvA purastasthau munIshvaraH |
dInavatsAshrunetrashcha pulakA~nchitavigrahaH || 6||

asitena kRRitaM stotraM bhaktiyuktashcha yaH paThet |
varShamekaM haviShyAshI sha~Nkarasya mahAtmanaH || 7||

sa labhedvaiShNavaM putraM j~nAninaM chirajIvinam |
bhaveddhanADhyo duHkhI cha mUko bhavati paNDitaH || 8||

abhAryo labhate bhAryAM sushIlAM cha pativratAm |
iha loke sukhaM bhuktvA yAtyante shivasannidhim || 9||