Shiva Stotram ( Himalaya krutha )शिवस्तोत्रं ( हिमालयकृत ) శివస్తోత్రం ( హిమాలయకృత ) ஶிவஸ்தோத்ரஂ ( ஹிமாலயகத ) ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಹಿಮಾಲಯಕೃತ ) શિવસ્તોત્રં ( હિમાલયકૃત ) শিবস্তোত্রং ( হিমালযকৃত ) ଶିଵସ୍ତୋତ୍ରଂ ( ହିମାଲଯକୃତ ) ശിവസ്തോത്രം ( ഹിമാലയകൃത )

Stotram Info:

Author : Himalaya
Deity : Shiva
Source : Brahma Vaivarta Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Himalaya krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivastotraM himAlayakRRita brahmavaivarte

{|| shrIshivastotraM himAlayakRRita brahmavaivarte ||}
shrIgaNeshAya namaH |
himAlaya uvAcha |
tvaM brahmA sRRiShTikartA cha tvaM viShNuH paripAlakaH |
tvaM shivaH shivado.anantaH sarvasaMhArakaH || 1||

tvamIshvaro guNAtIto jyotIrUpaH sanAtanaH |
prakRRitaH prakRRitIshashcha prAkRRitaH prakRRiteH paraH || 2||

nAnArUpavidhAtA tvaM bhaktAnAM dhyAnahetave |
yeShu rUpeShu yatprItistattadrUpaM bibharShi cha || 3||

sUryastvaM sRRiShTijanaka AdhAraH sarvatejasAm |
somastvaM sasyapAtA cha satataM shItarashminA || 4||

vAyustvaM varuNastvaM cha vidvAMshcha viduShAM guruH |
mRRityu~njayo mRRityumRRityuH kAlakAlo yamAntakaH || 5||

vedastvaM vedakartA cha vedavedA~NgapAragaH |
viduShAM janakastvaM cha vidvAMshcha viduShAM guruH || 6||

mantrastvaM hi japastvaM hi tapastvaM tatphalapradaH |
vAk tvaM rAgAdhidevI tvaM tatkartA tadguruH svayam || 7||

aho sarasvatIbIjaM kastvA stotumiheshvaraH |
ityevamuktvA shailendrastasthau dhRRitvA padAmbujam || 8||

tatrovAsa tamAbodhya chAvaruhya vRRiShAchChivaH |
stotrametanmahApuNyaM trisandhyaM yaH paThennaraH || 9||