Shiva Stotram ( Kalki krutha )शिवस्तोत्रं ( कल्किकृतम् ) శివస్తోత్రం ( కల్కికృతమ్ ) ஶிவஸ்தோத்ரஂ ( கல்கிகதம் ) ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ( ಕಲ್ಕಿಕೃತಮ್ ) શિવસ્તોત્રં ( કલ્કિકૃતમ્ ) শিবস্তোত্রং ( কল্কিকৃতম্ ) ଶିଵସ୍ତୋତ୍ରଂ ( କଲ୍କିକୃତମ୍ ) ശിവസ്തോത്രം ( കല്കികൃതമ് )

Stotram Info:

Author : Kalki
Deity : Shiva
Source : Kalki Puranam
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Kalki krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | celextel.org/stotras/shiva/shiva…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivastotraM kalkikRRitam

{|| shrIshivastotraM kalkikRRitam ||}
shrIgaNeshAya namaH |
gaurInAthaM vishvanAthaM sharaNyaM bhUtAvAsaM vAsukIkaNThabhUSham |
tryakShaM pa~nchAsyAdidevaM purANaM vande sAndrAnandasandohadakSham || 1||

yogAdhIshaM kAmanAshaM karAlaM ga~NgAsa~NgaklinnamUrdhAnamIsham |
jaTAjUTAToparikShiptabhAvaM mahAkAlaM chandrabhAlaM namAmi || 2||

shmashAnasthaM bhUtavetAlasa~NgaM nAnAshastraiH sa~NgashUlAdibhishcha |
vyagrAtyugrA bAhavo lokanAshe yasya krodhodbhUtaloko.astameti || 3||

yo bhUtAdiH pa~nchabhUtaiH sisRRikShustanmAtrAtmA kAlakarmasvabhAvaiH |
prahRRityedaM prApya jIvatvamIsho brahmAnande krIDate taM namAmi || 4||

sthitau viShNuH sarvajiShNuH surAtmA lokAnsAdhUn dharmasetUnbibharti |
brahmAdyaMshe yo.abhimAnI guNAtmA shabdAdya~NgaistaM pareshaM namAmi || 5||

yasyAj~nayA vAyavo vAnti loke jvalatyagniH savitA yAti tapyan |
shItAMshuH khe tArakAsaMgrahashcha pravartante taM pareshaM prapadye || 6||

yasya shvAsAtsarvadhAtrI dharitrI devo varShatyambukAlaH pramAtA |
merurmadhye bhUvanAnAM cha bhartA tamIshAnaM vishvarUpaM namAmi || 7||

iti shrIkalkipurANe kalkikRRitaM shivastotraM sampUrNam |

Encoded and proofread by Ravindra Bhalekar ravibhalekar @ hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com