Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha )शिवस्तुती ( लङ्केश्वरकृत ) శివస్తుతీ ( లఙ్కేశ్వరకృత ) ஶிவஸ்துதீ ( லங்கேஶ்வரகத ) ಶಿವಸ್ತುತೀ ( ಲಙ್ಕೇಶ್ವರಕೃತ ) શિવસ્તુતી ( લઙ્કેશ્વરકૃત ) শিবস্তুতী ( লঙ্কেশ্বরকৃত ) ଶିଵସ୍ତୁତୀ ( ଲଙ୍କେଶ୍ଵରକୃତ ) ശിവസ്തുതീ ( ലങ്കേശ്വരകൃത )

Stotram Info:

Author : Ravana
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Lankeshwara krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivastutI la~NkeshvarakRRita

{|| shrIshivastutI la~NkeshvarakRRita ||}
shrIgaNeshAya namaH |
gale kalitakAlimaH prakaTitendubhAlasthale vinATitajaTotkaraM ruchirapANipAthoruhe |
uda~nchitakapAlakaM jaghanasImni sandarshitadvipAjinamanukShaNaM kimapi dhAma vandAmahe || 1||

vRRiShopari parisphuraddhavaladhAmadhAmashriyAM kuberagirigaurimaprabhavagarvanirvAsi tat |
kvachitpunarumAkuchopachitaku~Nkumai ra~njitaM gajAjinavirAjitaM vRRijinabha~NgabIjaM bhaje || 2||

uditvaravilochanatrayavisRRitvarajyotiShA kalAkarakalAkaravyatikareNa chAharnisham |
vikAsitajaTATavIviharaNotsavaprollasattarAmaratara~NgiNItaralachUDamIDe mRRiDam || 3||

vihAya kamalAlayAvilasitAni vidyunnaTIviDambanapaTUni me viharaNaM vidhattAM manaH |
kapardini kumudvatIramaNakhaNDachUDAmaNau kaTItaTapaTIbhavatkaraTicharmaNi brahmaNi || 4||

bhavadbhavanadehalIvikaTatuNDadaNDAhatitruTanmukuTakoTibhirmaghavadAdibhirbhUyate |
vrajema bhavadantikaM prakRRitimetya paishAchikIM kimityamarasampadaH pramathanAtha nAthAmahe || 5||

tvadarchanaparAyaNapramathakanyakAluNThitaprasUnasaphaladrumaM kamapi shailamAshAsmahe |
alaM taTavitardikAshayitasiddhisImantinIprakIrNasumanomanoramaNameruNAmeruNA || 6||

na jAtu hara yAtu me viShayadurvilAsaM manomanobhavakathAstu me na cha manorathAtithyabhUH |
sphuratsuratara~NgiNItaTakuTIrakoTau vasannaye shiva divAnishaM tava bhavAni pUjAparaH || 7||

vibhUShaNasurApagAshuchitarAlavAlAvalIvaladvahalasIkaraprakarasekasaMvardhitA |
maheshvarasuradrumasphuritasajjaTAma~njarI namajjanaphalapradA mama nu hanta bhUyAdiyam || 8||

bahirviShayasa~NgatipratinivartitAkShAvaleH samAdhikalitAtmanaH pashupaterasheShAtmanaH |
shiraHsurasarittaTIkuTilakalpakalpadrumaM nishAkarakalAmahaM baTuvimRRishyamAnAM bhaje || 9||

tvadIyasuravAhinIvimalavAridhArAvalajjaTAgahanagAhinI matiriyaM mama krAmatu |