Shiva Stotram ( Upamanyu krutha )शिवस्तोत्रम् ( उपमन्युकृत ) శివస్తోత్రమ్ ( ఉపమన్యుకృత ) ஶிவஸ்தோத்ரம் ( உபமந்யுகத ) ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ( ಉಪಮನ್ಯುಕೃತ ) શિવસ્તોત્રમ્ ( ઉપમન્યુકૃત ) শিবস্তোত্রম্ ( উপমন্যুকৃত ) ଶିଵସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ( ଉପମନ୍ଯୁକୃତ ) ശിവസ്തോത്രമ് ( ഉപമന്യുകൃത )

Stotram Info:

Author : Upamanyu Rishi
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stotram ( Upamanyu krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1gaana.com/.... TS.Ranganathan - Upamanyukritam Shiva Stotram ( Shiva Stuthi )
2www.saavn.com/.... TS.Ranganathan - Upamanyukritam Shiva Stotram

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
1itunes.apple.com/.... TS.Ranganathan Shiva Stuti Upamanyukritam Shiva Stotram 12 ₹

Sample text lyrics in English:

upamanyukRRitashivastotram

{|| upamanyukRRitashivastotram ||}
shrIgaNeshAya namaH |
jaya sha~Nkara pArvatIpate mRRiDa shambho shashikhaNDamaNdana |
madanAntaka bhaktavatsala priyakailAsa dayAsudhAmbudhe || 1||

sadupAyakathAsvapaNDito hRRidaye duHkhashareNa khaNDitaH |
shashikhaNDashikhaNDamaNDanaM sharaNaM yAmi sharaNyamIshvaram || 2||

mahataH paritaH prasarpatastamaso darshanabhedino bhide |
dinanAtha iva svatejasA hRRidayavyomni manAgudehi naH || 3||

na vayaM tava charmachakShuShA padavImapyupavIkShituM kShamAH |
kRRipayA.abhayadena chakShuShA sakalenesha vilokayAshu naH || 4||

tvadanusmRRitireva pAvanI stutiyuktA na hi vaktumIsha sA |
madhuraM hi payaH svabhAvato nanu kidRRiksitasharkarAnvitam || 5||

saviSho.apyamRRitAyate bhavA~nChavamuNDAbharaNo.api pAvanaH |
bhava eva bhavAntakaH satAM samadRRiShTirviShamekShaNo.api san || 6||

api shUladharo satAM nirAmayo dRRiDhavairAgyarato.api rAgavAn |
api bhaikShyacharo maheshvarashcharitaM chitramidaM hi te prabho || 7||

vitaratyabhivA~nChitaM dRRishA paridRRiShTaH kila kalpapAdapaH |
hRRidaye smRRita eva dhImate namate.abhIShTaphalaprado bhavAn || 8||

sahasaiva bhuja~NgapAshavAnvinigRRihNAti na yAvadantakaH |
abhayaM kuru tAvadAshu me gatajIvasya punaH kimauShadhaiH || 9||

saviShairiva bhImapannagairviShayairebhiralaM parikShatam |