Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha )शिवस्तुती ( नारायणपण्डितकृत ) శివస్తుతీ ( నారాయణపణ్డితకృత ) ஶிவஸ்துதீ ( நாராயணபண்டிதகத ) ಶಿವಸ್ತುತೀ ( ನಾರಾಯಣಪಣ್ಡಿತಕೃತ ) શિવસ્તુતી ( નારાયણપણ્ડિતકૃત ) শিবস্তুতী ( নারাযণপণ্ডিতকৃত ) ଶିଵସ୍ତୁତୀ ( ନାରାଯଣପଣ୍ଡିତକୃତ ) ശിവസ്തുതീ ( നാരായണപണ്ഡിതകൃത )

Stotram Info:

Author : Narayana Pandita
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Stuti

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shiva Stuti ( Narayana Pandita krutha ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shrIshivastutI nArAyaNapaNDitakRRita

{|| shrIshivastutI nArAyaNapaNDitakRRita ||}
shrIgaNeshAya namaH |
sphuTaM sphaTikasaprabhaM sphaTitahArakashrIjaTaM
shashA~NkadalashekharaM kapilaphullanetratrayam |
tarakShuvarakRRittimadbhujagabhUShaNaM bhUtimat-
kadA nu shitikaNTha te vapuravekShate vIkShaNam || 1||

trilochana vilochane lasati te lalAmAyite
smaro niyamaghasmaro niyaminAmabhUdbhasmasAt |
svabhaktilatayA vashIkRRitavatIsatIyaM satI
svabhaktavashato bhavAnapi vashI prasIda prabho || 2||

mahesha mahito.asi tatpuruSha pUruShAgryo bhavAn-
aghoraripughora te.anavama vAmadevA~njaliH |
namaH sapadi jAta te tvamiti pa~ncharUpochita-
prapa~nchachayapa~nchavRRinmama manastamastADaya || 3||

rasAghanarasAnalAnilaviyadvivasvadvidhu-
prayaShTRRiShu niviShTamityaja bhajAmi mUrtyaShTakam |
prashAntamuta bhIShaNaM bhuvanamohanaM chetyaho
vapUMShi guNapUShite.ahamahamAtmano.ahaMbhide || 4||

vimuktiparamAdhvanAM tava paDadhvanAmAspadaM
padaM nigamavedino jagati vAmadevAdayaH |
katha~nchidupashikShitA bhagavataiva saMvidrate