Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 )शिवाष्टकं ( अगस्त्य कृत ) శివాష్టకం ( అగస్త్య కృత ) ஶிவாஷ்டகஂ ( அகஸ்த்ய கத ) ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ( ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕೃತ ) શિવાષ્ટકં ( અગસ્ત્ય કૃત ) শিবাষ্টকং ( অগস্ত্য কৃত ) ଶିଵାଷ୍ଟକଂ ( ଅଗସ୍ତ୍ଯ କୃତ ) ശിവാഷ്ടകം ( അഗസ്ത്യ കൃത )

Stotram Info:

Author : Agastya Rishi
Deity : Shiva
Source : Single
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Agastya Krutha ) ( Version 1 ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

agastyAShTakam

{|| agastyAShTakam ||}
adya me saphalaM janma chAdya me saphalaM tapaH |
adya me saphalaM j~nAnaM shambho tvatpAdadarshanAt || 1||

kRRitArtho.ahaM kRRitArtho.ahaM kRRitArtho.ahaM maheshvara |
adya te pAdapadmasya darshanAtbhaktavatsala || 2||

shivashshambhuH shivashshaMbhuH shivashshaMbhuH shivashshivaH |
iti vyAharato nityaM dinAnyAyAntu yAntu me || 3||

shive bhaktishshive bhaktishshive bhaktirbhavebhave |
sadA bhUyAt sadA bhUyAtsadA bhUyAtsunishchalA || 4||

Ajanma maraNaM yasya mahAdevAnyadaivatam |
mAjaniShyata madvaMshe jAto vA drAgvipadyatAm || 5||

jAtasya jAyamAnasya garbhasthasyA.api dehinaH |
mAbhUnmama kule janma yasya shambhurna-daivatam || 6||

vayaM dhanyA vayaM dhanyA vayaM dhanyA jagattraye |
Adidevo mahAdevo yadasmatkuladaivatam || 7||

hara shaMbho mahAdeva vishveshAmaravallabha |
shivasha~Nkara sarvAtmannIlakaNTha namo.astu te || 8||

agastyAShTakametattu yaH paThechChivasannidhau |
shivalokamavApnoti shivena saha modate || 9||

|| ityagastyAShTakam ||