Shivashtakam ( Version 3 )शिवाष्टकम् ( 3 ) శివాష్టకమ్ ( 3 ) ஶிவாஷ்டகம் ( 3 ) ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ ( 3 ) શિવાષ્ટકમ્ ( 3 ) শিবাষ্টকম্ ( 3 ) ଶିଵାଷ୍ଟକମ୍ ( 3 ) ശിവാഷ്ടകമ് ( 3 )

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Shiva
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Ashtakam

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shivashtakam ( Version 3 ) In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stutimandal.com/new/poemgen.php?…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shivAShTakam

shrIgaNeshAya namaH |
prabhumIshamanIshamasheShaguNaM guNahInamahIsha-galAbharaNam |
raNa-nirjita-durjjayadaityapuraM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 1||

girirAja sutAnvita-vAma tanuM tanu-nindita-rAjita-koTIvidhum |
vidhi-viShNu-shivastuta-pAdayugaM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 2||

shashilA~nChita-ra~njita-sanmukuTaM kaTilambita-sundara-kRRittipaTam |
surashaivalinI-kRRita-pUtajaTaM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 3||

nayanatraya-bhUShita-chArumukhaM mukhapadma-parAjita-koTividhum |
vidhu-khaNDa-vimaNDita-bhAlataTaM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 4||

vRRiSharAja-niketanamAdiguruM garalAshanamAji viShANadharam |
pramathAdhipa-sevaka-ra~njanakaM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 5||

makaradhvaja-mattamata~NgaharaM karicharmmaganAga-vibodhakaram |
varadAbhaya-shUlaviShANa-dharaM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 6||

jagadudbhava-pAlana-nAshakaraM kRRipayaiva punastraya rUpadharam |
priya mAnava-sAdhujanaikagatiM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 7||

na dattantu puShpaM sadA pApa chittaiH punarjanma duHkhAt paritrAhi shambho |
bhajato.akhila duHkha samUha haraM praNamAmishivaM shivakalpatarum || 8||

|| iti shivAShTakaM sampUrNam ||

Encoded and proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com