Shukra Kavachamशुक्रकवचम् శుక్రకవచమ్ ஶுக்ரகவசம் ಶುಕ್ರಕವಚಮ್ શુક્રકવચમ્ শুক্রকবচম্ ଶୁକ୍ରକଵଚମ୍ ശുക്രകവചമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Shukra
Source : Brahmanda Puranam
Stotram Type : Kavacham

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shukra Kavacham In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Kavacham In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

1 : Meaning In English (source 1) | stotraratna.sathyasaibababrother…

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
1www.youtube.com/.... Prakash Ketkar - Shukra Kavacham

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shukrakavacham

{|| shukrakavacham ||}
shrIgaNeshAya namaH |
mRRiNAlakundendupayojasuprabhaM pItAmbaraM prasRRitamakShamAlinam |
samastashAstrArthavidhiM mahAntaM dhyAyetkaviM vA~nChitamarthasiddhaye || 1||

OM shiro me bhArgavaH pAtu bhAlaM pAtu grahAdhipaH |
netre daityaguruH pAtu shrotre me chandanadyutiH || 2||

pAtu me nAsikAM kAvyo vadanaM daityavanditaH |
vachanaM choshanAH pAtu kaNThaM shrIkaNThabhaktimAn || 3||

bhujau tejonidhiH pAtu kukShiM pAtu manovrajaH |
nAbhiM bhRRigusutaH pAtu madhyaM pAtu mahIpriyaH || 4||

kaTiM me pAtu vishvAtmA urU me surapUjitaH |
jAnuM jADyaharaH pAtu ja~Nghe j~nAnavatAM varaH || 5||

gulphau guNanidhiH pAtu pAtu pAdau varAmbaraH |
sarvANya~NgAni me pAtu svarNamAlApariShkRRitaH || 6||

ya idaM kavachaM divyaM paThati shraddhayAnvitaH |
na tasya jAyate pIDA bhArgavasya prasAdataH || 7||

|| iti shrIbrahmANDapurANe shukrakavachaM sampUrNam ||

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com