Shukra Stotramशुक्रस्तोत्रम् శుక్రస్తోత్రమ్ ஶுக்ரஸ்தோத்ரம் ಶುಕ್ರಸ್ತೋತ್ರಮ್ શુક્રસ્તોત્રમ્ শুক্রস্তোত্রম্ ଶୁକ୍ରସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ശുക്രസ്തോത്രമ്

Stotram Info:

Author : UnKnown
Deity : Navagraha > Shukra
Source : UnKnown Source
Stotram Type : Stotram

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Shukra Stotram In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Shukra Stotram In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

shukrastotram

{|| shukrastotram ||}
atha shukrastotraprArambhaH |
shRRiNvantu munayaH sarve shukrastotramidaM shubham |
rahasyaM sarvabhUtAnAM shukraprItikaraM shubham || 1||

yeShAM sa~NkIrtanAnnityaM sarvAn kAmAnavApnuyAt |
tAni shukrasya nAmAni kathayAmi shubhAni cha || 2||

shukraH shubhagrahaH shrImAn varShakRRidvarShavighnakRRit |
tejonidhirj~nAnadAtA yogI yogavidAM varaH || 3||

daityasa~njIvano dhIro daityanetoshanA kaviH |
nItikartA grahAdhIsho vishvAtmA lokapUjitaH || 4||

shuklamAlyAmbaradharaH shrIchandanasamaprabhaH |
akShamAlAdharaH kAvyaH tapomUrtirdhanapradaH || 5||

chaturviMshatinAmAni aShTottarashataM yathA |
devasyAgre visheSheNa pUjAM kRRitvA vidhAnataH || 6||

ya idaM paThati stotraM bhArgavasya mahAtmanaH |
viShamastho.api bhagavAn tuShTaH syAnnAtra saMshayaH || 7||

stotraM bhRRigoridamanantaguNapradaM yo
bhaktyA paThechcha manujo niyataH shuchiH san |
prApnoti nityamatulAM shriyamIpsitArthAn
rAjyaM samastadhanadhAnyayutAM samRRiddhim || 8||

iti shukrastotraM samAptam |