Soundarya Lahariसौन्दर्य लहरी సౌన్దర్య లహరీ ஸௌந்தர்ய லஹரீ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಲಹರೀ સૌન્દર્ય લહરી সৌন্দর্য লহরী ସୌନ୍ଦର୍ଯ ଲହରୀ സൌന്ദര്യ ലഹരീ

Stotram Info:

Author : Sri Adi Shankaracharya Swami
Deity : Shakti > Devi
Source : Single
Stotram Type : Lahari

Download Stotram Lyrics (pdf & direct Links):

⇒ Soundarya Lahari In Sanskrit / Hindi :

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Telugu:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Tamil:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Kannada:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Gujarati:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Punjabi:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Bengali:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Oriya:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

⇒ Soundarya Lahari In Malayalam:

Source 1 : sanskritdocuments.org | PDF Link| Text Link

Meaning:

coming soon

Listen Online:

S.No Link Singer Music Song Name
coming soon

Buy & Download mp3 Audio:

S.No Link Singer Album Song Name Price
coming soon

Sample text lyrics in English:

saundaryalaharI

{|| saundaryalaharI ||}
AnandalaharI (1-40)
shivaH shaktyA yukto yadi bhavati shaktaH prabhavituM
na chedevaM devo na khalu kushalaH spanditumapi |
atastvAmArAdhyAM hariharaviri~nchAdibhirapi
praNantuM stotuM vA kathamakRRitapuNyaH prabhavati || 1||

tanIyAMsaM pAMsuM tava charaNapa~NkeruhabhavaM
viri~nchissa~nchinvan virachayati lokAnavikalam |
vahatyenaM shauriH kathamapi sahasreNa shirasAM
harassaMkShudyainaM bhajati bhasitoddhUlanavidhim || 2||

avidyAnAmanta-stimira-mihiradvIpanagarI
jaDAnAM chaitanya-stabaka-makaranda-srutijharI |
daridrANAM chintAmaNiguNanikA janmajaladhau
nimagnAnAM daMShTrA muraripu-varAhasya bhavati || 3||

tvadanyaH pANibhyAmabhayavarado daivatagaNaH
tvamekA naivAsi prakaTitavarAbhItyabhinayA |
bhayAt trAtuM dAtuM phalamapi cha vA~nChAsamadhikaM
sharaNye lokAnAM tava hi charaNAveva nipuNau || 4||

haristvAmArAdhya praNatajanasaubhAgyajananIM
purA nArI bhUtvA puraripumapi kShobhamanayat |
smaro.api tvAM natvA ratinayanalehyena vapuShA